רש"י על תהלים טו


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא רגל על לשונו" - אנקוש"א בלע"ז כמו וירגל בעבדך (שמואל ב יט) מזמור זה להודיע מדת חסידות

"ודובר אמת בלבבו" - הטוב שהוא אומר בלבבו הוא אמת ואינו אחד בפה ואחד בלב (סא"א)

"וחרפה לא נשא" - רפורט"א בלע"ז

"על קרובו" - אם עבר קרובו עבירה שיש בה עונש ענשו במשפט ולא נשא עליו חרפתו שיהא פתחון פה למחרף לומר כך עבר פלוני קרובך וחפית עליו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נבזה בעיניו נמאס" - מי שהוא נבזה ברשעתו נמאס בעיניו של צדיק כגון חזקיהו שגירר עצמות אביו בבזיון

"נשבע להרע" - לעצמו ולא ימיר שבועתו ק"ו שאינה ממירה בדבר שאינה לרעתו (ה)

"ושוחד לא לקח" - על עני להרשיעו בדין להטות משפטו ועוד פירשוהו רבותינו לא לקח שוחד על נקי לנקותו בדינו ק"ו שאינו לוקח שוחד להטות המשפט

"לא ימוט" - והוא ראוי לגור באהליך (סא"א)

"לא ימוט לעולם" - אם ימוט אין מוטתו מוטה לעולם אלא מתמוטט ועולה