רש"י על שמות כב יח

"כל שוכב עם בהמה מות יומת" - בסקילה רובע כנרבעת שכתוב בהן דמיהם בם)