רש"י על שמות כב ג

(שמות כב ג): "אם המצא תמצא בידו" - ברשותו, שלא טבח ולא מכר.

"משור עד חמור" - כל דבר בכלל תשלומי כפל, בין שיש בו רוח חיים בין שאין בו רוח חיים, שהרי נאמר במקרא אחר (שמות כב ח): "על שה על שלמה על כל אבדה וגו' ישלם שנים לרעהו".

"חיים שנים ישלם" - ולא ישלם לו מתים אלא חיים או דמי חיים.