רש"י על שמות ג ב

"בלבת אש" - בשלהבת אש לבו של אש כמו לב השמים (שמואל ב יח) בלב האלה ואל תתמה על התי"ו שיש לנו כיוצא בו (יחזקאל טז) מה אמולה לבתך

"מתוך הסנה" - ולא אילן אחר משום עמו אנכי בצרה

"אכל" - נאכל כמו לא עבד בה אשר לקח משם