רש"י על שמואל ב יז


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כשוב הכל" - אליך

"האיש אשר אתה מבקש" - יעשה בו בקשתך ויהרג ואחר כך כל העם יהיה שלום וזה מקרא קצר

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובעיני זקני ישראל" - זקני אשמאי

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואביך איש מלחמה" - ויודע עניני מלחמה וטכסיסיה וטיב מארב ובטוח הוא שתרדוף הלילה לבא עליו לפיכך לא ילין עם שאר העם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנה עתה הוא נחבא" - וכשתבא על מחנה העם אשר אתו הוא לא יהיה שם שתהרגנו

"והיה כנפול בהם בתחלה" - אני אמרתי לך כי אנשיו גבורים ומרי נפש ואם יהרגו בעמך תהיה בם מפלה במלחמה זו שהיא ראשונה ושמע השומע מכל ישראל הבאים להתחבר אליך ואמר היתה מגפה בעם של אבשלום

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והוא גם בן חיל" - ואותו השומע אפילו הוא בן חיל ולבו כלב האריה המס ימס בפחד ורעדה ולא יתקשר עוד אליך כי יאמר כבר התחיל ליפול ונענש הוא על אביו ולא יצליח

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי יעצתי" - כי זאת עצתי

"ופניך הולכים בקרב" - בראש (תרגום) ואת תהי אזיל בריש כולנא

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונחנו עליו" - וננוח עליו לשון חנייה כמו (שמות י יד) וינח בכל גבול מצרים (ישעיהו ז ב) נחה ארם על אפרים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חבלים" - (תרגום) משריין כמו (שמואל-א י ה) חבל נביאים (תהלים קיט סא) חבלי רשעים

"עד הנחל" - חומת העיר נסחוב אל הגי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וגם עבור תעבור" - את הירדן

"פן יבולע למלך" - שלא יעצתיו לטובה ויעשה כדברי אחיתופל

"יבלע" - יאמר לו בסתר ובבליעה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעין רוגל" - (תרגום) בעין קצרא כובסי בגדי צמר שחובטין אותם שם שבועטים אותם ברגל

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את המסך" - וילון

"הרפות" - חטין כתושות כמו (משלי כז כב) בתוך הריפות

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מיכל המים" - איני יודע לו פתרון במחברת כל ופתרונו לפי ענינו כמו שבולת הנהר

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בת נחש" - הוא ישי אבי דוד רבותינו אמרו (בבא בתרא יז א) שמת בלא עון בעטיו של נחש

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושבי בן נחש" - הוא חנון בן נחש

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משכב" - מצעות

"וספות" - כלי תשמיש הם כמו (מלכים-ב יב יד) ספות כסף

"וקלי" - מיני קליות אמרו רבותינו (עבודה זרה לח ב) שני מיני שתיתא הקריב ברזילי לדוד אחד של חטים ואחד של עדשים כענין האמור כאן קמח וקלי הוא של דגן ופול ועדשים וקלי ממינים של קטניות שמייבשין אותן בתנור כשהן לחין והם מתוקין לעולם וטוחנין אותן ועושין מהם מאכל שקורין שתיתא

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושפות בקר" - (תרגום) וגובנין דחלב