רש"י על שמואל ב ה ח

רש"י על שמואל ב • פרק ה >>
ו • ח • ט • יב • יח • כ • כא • כב • כג • כד • 


"כל מכה יבוסי ויגע בצנור" - (תרגום) כל דיקטל יבוסאה וישרי למכבש כרכא

"ואת הפסחים" - ויכה גם את הפסחים ואת העורים שנואי נפש דוד

"על כן יאמרו" - על אשר אומרים

"עור ופסח" - בעוד שהעור והפסח יהיה בכאן

"לא יבא וגו'" - לא יבא דוד הנה הרי זה מקרא קצר שאמר כל מכה יבוסי ויגע בצנור ולא פירש מה יעשה לו ובדברי הימים (א יא ו) פירש כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ודומה לזה (בראשית ד טו) לכן כל הורג קין ולא פירש מה יעשה לו אבל מעצמו הוא נשמע לשון גערה ונזיפה

"ויגע בצנור" - לשון גובה המגדל כי שם היו נתונים הצלמים שלהם ובימי דוד כבר עברו הדורות שהוזכרו בשבועה