רש"י על שמואל א כג כ

רש"י על שמואל א • פרק כג
ז • ט • יא • יג • טז • כ • כב • כג • כד • כו • כז • כח • 


"ולנו הסגירו" - ועלינו להסגירו