רש"י על שמואל א כג


פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נכר אותו אלהים בידי" - הסגיר וכן (עובדיה א יב) ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו וממשקל החזקים הוא כמו (איכה ב ט) אבד ושבר בריחיה ואם בקש לדבר במשקולת הרפים היה נקוד נכר "נסגר לבא בעיר דלתים ובריח" - ויבטח בכך ולא יחוש לברוח ממנו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחריש הרעה" - (תרגום) כמין ית בישתא

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היסגרוני בעלי קעילה וגו'" - למדנו מכאן שהשואל שני דברים אין משיבין לו אלא אחד ואין משיבין לו אלא ראשון וכאן דוד שאל שלא כסדר שהיה לו לשאול תחילה הירד שאול היסגרוני בידו והשיבוהו כסדר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באשר יתהלכו" - (תרגום) באתר דכשר להלכא במקום הצלתם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויחזק את ידו" - חידש ברית שביניהם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולנו הסגירו" - ועלינו להסגירו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אמר אלי" - מי שאמר "ערום יערים הוא" - מתנהג הוא בערמה היום כאן ולמחר במקום אחר כדי שלא יודע מקומו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל נכון" - על דבר מכוון ואמת

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לפני שאול" - שהיה שאול עתיד לילך אחריהם והם הלכו לפניו לחפש אל נכון

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוטרים" - מקיפים וסובבים מצד אל צד כעטרה המקפת את הראש

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומלאך בא אל שאול" - מלאך ממש כדי להציל את דוד

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סלע המחלקות" - שהיה לבו של שאול חלוק לשתי דעות אם לשוב להציל את ארצו מיד פלשתים או לרדוף ולתפוש את דוד כן תרגמו יונתן