רש"י על שמואל א יט יג

רש"י על שמואל א • פרק יט
ג • יג • יז • יט • כ • כד • 


"ותקח מיכל" - כדי שלא יבינו שברח וירדפו אחריו

"את התרפים" - עשויים בדמות גוף אדם

"כביר העזים" - עור מופשט שלם כחמת פלוצי"ל בלע"ז

"שמה מראשותיו" - לפי שאין לתרפים שער וזה דומה לשער אדם