רש"י על שיר השירים ז יב

רש"י על שיר השירים • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • 


"לכה דודי נצא השדה" - דרשו רבותינו בעירובין אמרה כנסת ישראל רבונו של עולם אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהם גזל ועריות אלא כיושבי פרזות שהם בעלי אומנות ועוסקין בתורה מתוך הדחק

"נלינה בכפרים" - נלינה בכופרים בא ואראך בני עשו שהשפעת להם טובה וכופרים בך