רש"י על שופטים כא


"להפקד" - להגרע

"וינחמו" - שבו לחשוב עליהם מחשבת פליטה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארבע מאות נערה בתולה" - הושיבום על פי חביות של יין בעולה ריחה נודף בתולה אין ריחה נודף

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא מצאו להם" - לא ספקו להם

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ירושת פליטה" - נחלת השבט נשארה ריקנית הבו עצה שיולידו בנים ויחזיקו בנחלתם הפליטה הנשארת ולא ימחה שבט מישראל

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מזרחה השמש למסלה" - במזרחה של מסילה שילה בצפונה של בית אל ובדרומה של לבונה ובמזרחה של מסילה העולה מבית אל שכמה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לריב אלינו" - ללכת אלינו במלחמה

"ואמרנו אליהם חנונו אותם" - רחמנו עליהם כי אינם יודעים מה לעשות כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה של יבש גלעד אלא לארבע מאות איש מהם ואם על השבועה אתם מקפידים לא עון לכם בדבר כי לא אתם נתתם להם את בנותיכם שתהא לכם אשמה בדבר ושלום לכם אל תיראו