רש"י על שופטים כא


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להפקד" - להגרע

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וינחמו" - שבו לחשוב עליהם מחשבת פליטה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארבע מאות נערה בתולה" - הושיבום על פי חביות של יין בעולה ריחה נודף בתולה אין ריחה נודף

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא מצאו להם" - לא ספקו להם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירושת פליטה" - נחלת השבט נשארה ריקנית הבו עצה שיולידו בנים ויחזיקו בנחלתם הפליטה הנשארת ולא ימחה שבט מישראל

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מזרחה השמש למסלה" - במזרחה של מסילה שילה בצפונה של בית אל ובדרומה של לבונה ובמזרחה של מסילה העולה מבית אל שכמה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לריב אלינו" - ללכת אלינו במלחמה

"ואמרנו אליהם חנונו אותם" - רחמנו עליהם כי אינם יודעים מה לעשות כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה של יבש גלעד אלא לארבע מאות איש מהם ואם על השבועה אתם מקפידים לא עון לכם בדבר כי לא אתם נתתם להם את בנותיכם שתהא לכם אשמה בדבר ושלום לכם אל תיראו