רש"י על שופטים ה כ

"מן שמים נלחמו" - ואף הקדוש ברוך הוא שלח בם צבאיו שאינם רוצים שום שכר

"ממסלותם" - ראש הכוכב בשמים וסופו בארץ מכאן אמרו (תנחומא בראשית ה) עוביו של רקיע כאויר שבין שמים לארץ שהכוכב תקוע ברקיע כמין נגר בדלת מדת ארכו כעביו של רקיע ומן המקרא שמעיד ממסילותם נלחמו אנו שומעין שעוביו של רקיע כגובה שמים מן הארץ