רש"י על צפניה א


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אסוף אסף" - לשון כליון כמו (שופטים יח) ואספת את נפשך דמיכה ואל"ף חסרה בתיבה שנייה שהרי היה לו לכתוב אאסוף אבל יש כאלה הרבה כמו לא יהל שם ערבי (ישעיהו יג) שהוא כמו לא יאהל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והמכשלות את הרשעים" - הם העכו"ם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את שאר הבעל" - שלא תהא שארית לזכרונו "הכמרים עם הכהנים" - פלחיהון עם כומריהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת הנשבעים לה'" - וחוזרים ונשבעים במלכם בעכו"ם שלהם עושין עכו"ם עיקר לומר אם אין אתה מאמין בשבועת ה' הריני נשבע לך בעכו"ם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הקדיש קרואיו" - זימן חיילותיו ליום מועד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלבוש נכרי" - תכשיטי עכו"ם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הדולג על המפתן" - ת"י דמהלכין בנימוסי פלשתאי שלא היו דורכים על מפתן דגון שנאמר על כן לא ידרכו כהני דגון וגו' (שמואל א ה)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משער הדגים" - ת"י מתרע נוניא ושער היה בירושלים וכך שמו "מן המשנה" - משער העופות שהוא שני לו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יושבי המכתש" - נחלא דקדרון שעמוקה כמכתשת זה ת"י ומדרש אגדה משער הדגים זו עכו הנתונה בחיקו של הים ששם נצודים דגים הרבה

"מן המשנה" - לוד שהיא משנה לירושלי'

"מהגבעות" - זו צפורי שיושבת בראשי ההרים כצפור

"יושבי המכתש" - זו טבריא שעמוקה מכל ארץ ישראל

"כי נדמה כל עם כנען" - ת"י ארי אתר כל עמא דדמי עובדיהון לעובדי עמא דארעא דכנען

"כל נטילי כסף" - כל עתירי נכסיא טעוני משא כסף וזהב כמו (משלי כז) כובד האבן ונטל החול ל' משא

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחפש את ירושלים בנרות" - אדקדק בעונותיהם

"הקופאים" - הצפים על שמריהם ויצף הברזל (מלכים ב ו) מתרגמינן וקפא פרזלא

"האומרים בלבבם לא ייטיב ה'" - לעושי רצונו

"ולא ירע" - לעוברי רצונו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מר צורח שם גבור" - הגבור יצרח שם בקול מר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יום שואה" - לשון שממון "ומשואה" - שממון יותר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והצרותי לאדם" - לישראל הקרויים אדם

"ולחומם" - בשרם ול' ערבי בשר קורין אל לחם

"כגללים" - רעי