פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואלה ראשי אבותיהם" - של עולים

"והתיחשם" - את יחוסם אשר היו מתייחשים בהם

"ארתחששתא" - הוא דריוש

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מבני שכניה מבני פרעש" - משפחה אחת היא וזכריה הוא ראש המשפחה "ועמו" - ועם יחס שלו היו מתיחסים הזכרים של משפחתו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עבד בן יונתן" - כך שמו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחרונים" - שהיו אחרונים ללכת אחרי עזרא

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל הנהר הבא" - אל הנהר הנובע

"אל אהוא" - אל אותו הנהר

"ונחנה שם" - והיינו חונים שם

"ואבינה בעם" - נתתי לבי להבין בעם אשר נקבצו עמי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואשלחה לאליעזר וגו' ראשים" - גדולים "מבינים" - חכמים היו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואצוה אותם וגו'" - שלחתים וצויתים לדבר אל אדו שהוא גדול וחשוב אשר בכספיא

"על אדו" - אל אדו

"ואשימה בפיהם" - שמתי בפיהם דברים לדבר בשליחותי אל אדו ואחיו שהם נתונים ומיושבים בכספיא להביא לנו משרתים לעבוד בבית המקדש

"בכספיא" - שם מקום בבבל

"אל אחיו" - שם אדם

"הנתינים" - כמו הנתינים ועל כן נכתב בוי"ו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כיד אלהינו" - כאשר היתה הצלחתו של הקדוש ברוך הוא עלינו

"איש שכל" - חכם

"מבני מחלי וגו'" - כולם הללו לוים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומן הנתינים" - ומן העבדים נתינים שנתן דוד המלך ושרי ישראל עלו עמהם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להתענות" - לישב בתענית "דרך ישרה" - שיוליכני המקום לשלום

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי בושתי" - שהרי נתביישתי מן המלך שלא רציתי לשאול לו רכב ופרשים כדי לתיירנו "כי אמרנו" - שהרי כבר אמרנו אל דריוש המלך שהקב"ה מטיב למבקשיו ושופך אפו וחמתו על עוזביו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעתר לנו" - וקבל תפלתינו שבאנו לירושלים לשלום

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואבדילה" - וכאשר הייתי שם על נהר אהוא הבדלתי משרי הכהנים ושקלתי להם הכסף והזהב ליתן באוצרות בית ה'

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ההרימו" - אשר הרימו הנמצאים בבבל

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכלי כסף מאה לככרים" - ככר בכל כלי

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכפורי" - מזרקים

"לאדרכונים אלף" - מין מטבע אלף דרכונים היו בב' כפורי זהב הללו

"מוצהב" - משל נחושת מוצהב (או) מין מטבע של נחושת

"טובה" - ל' נקבה קורא לנחושת

"שנים" - שני כלים

"חמודות כזהב" - הכלים קורא חמודות בל' נקבה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אליהם" - לאותן שרי הכהנים

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלשכות בית ה'" - כדי ליתן בלשכות הבית

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשנים עשר לחודש הראשון" - בשנים עשר לניסן "ויד אלהינו היתה עלינו" - להצליחנו על הדרך אשר הלכנו עליה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במספר במשקל לכל" - מספר הכלים ומשקלם כאשר קבלוהו כך היה נשקל כולו כאשר פרעוהו

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הבאים מהשבי בני הגולה" - הללו אשר באו עם עזרא "הקריבו עולות" - הכל עולה והוראת שעה היתה

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתנו את דתי המלך" - הללו עולי גולה ספרו מצות דריוש המלך לגדולי המלך רואי פניו

"ופחוות" - כמו ופחות

"עבר הנהר" - אותן של צד ארץ ישראל הן בעבר הנהר ליושבי בבל

"ונשאו" - שהיו מנשאין ומסייעין