פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואחר הדברים האלה" - של בנין הבית "ארתחששתא" - הוא דריוש

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתן לו המלך" - דריוש "כיד ה' אלהיו עליו" - כאשר צוה הקב"ה עליו ומקרא מסורס הוא ויתן לו המלך כל בקשתו כיד ה' אלהיו עליו ואמרו רז"ל עזרא הוא מלאכי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשנת שבע" - היא שנה אחר תשלום הבית "לארתחשסתא" - הוא דריוש

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחדש החמישי" - הוא חדש אב כי באחד לחודש ניסן אותו היום היתה תחלת עלייתם מבבל ובאחד לחדש אב באו לירושלים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יסוד המעלה" - יסוד תחלת העליה "כיד אלהיו" - כאשר הצליחו יד הקב"ה שהיתה ידו טובה עליו להצליחו בדרכיו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי עזרא וגו'" - ועל כן הלך והצליח בדרכו שהרי עזרא הכין לבבו וגו' נותן טעם לדבריו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וזה פרשגן הנשתוון" - וזה פתשגן הכתב "וחקיו על ישראל" - ואת חקיו אשר צוה על ישראל לשמרם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ספר דתא" - ספר תורה "גמיר וכענת" - ספיקא היא בידו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מני שים טעם" - ממני יוצא הרשות כי כל אשר נדבה רוחו אותו מן ישראל מן הכהנים והלוים ללכת לירושלים ילכו עמך

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל קבל" - בשביל כך מאת המלך ושבעת יועציו רואי פני המלך אתה שלוח

"ושבעת יעטוהי" - ושבע יועציו הם שבעה רואי פני המלך

"לבקרה על יהוד" - כדי לדרוש ולבדוק על היהודים אשר בירושלים אם הם עסוקים בתורתו של הקב"ה אשר בידך

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולהיבלה" - ולהוליך כסף וזהב של המלך ויועציו אשר התנדב לאלהי ישראל לתקן ביתו אשר משכנו וביתו בירושלים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל כסף ודהב" - וכל נדבת כסף וזהב אשר תמצא במדינת בבל עם שאר נדבת העם והכהנים אשר מתנדבים לביתו של הקב"ה אשר בירושלים תוליך הכל לירושלים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל קבל דנה" - ובשביל כך של עבודות המקדש מהרה תקנה בכסף זה בקר ואילים וכבשים וזבחים ומנחות ונסכים ותקריבם על המזבח של הקב"ה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומה די עלך" - ואשר ייטיב לך ולאחיך במותר הכסף והזהב לעשות כרצונו של הקב"ה תעשו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומאניא" - וכלים הנתונים לך לעבודתו של הקדוש ברוך הוא שלם לפני הקב"ה בירושלים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושאר חשחות" - ושאר צריכות שתצטרך לביתו של הקב"ה לקנות אשר יהיה לך ליתן הדמים תתן מאוצר המלך

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומני אנה" - וממני אני דריוש המלך יוצא ציווי ורשות לכל הגזברים אשר בעבר הנהר לצד א"י המקבלים מסים שלי מן העובדי כוכבים אשר כל דבר שישאל מכם עזרא הכהן סופר התורה של הקב"ה מהרה יעשה שלא יעכבו את שאלתו עד מאה ככרים של כסף לקנות קרבנות ומאה כורים חטין למנחות ועד מאה מדות יין לנסכים ומאה (מדות) של שמן לבלול מנחות ומלח לקרבנות כענין שנאמר (ויקרא ב') וכל קרבן מנחתך במלח תמלח

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"די לא כתב" - ומלח שאין כתוב בו מדה יתנו ככל הצורך

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל די מן טעם" - כל אשר יהיה מרשותו של הקב"ה וציוויו יעשה בזריזות בחותם המלך לביתו של הקב"ה

"אדרזדא" - חותם בלשון ערבי

"די למה להוא" - אשר למה יהיה קצף על מלכות המלך ובניו ועל כן יתנו הגזברים כל צרכי הבית

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולכום מהודעין" - ולכם אנו מודיעים אשר כל הכהנים והלוים המשוררים והשוערים והנתינים שהם חוטבי עצים ושואבי מים למזבח ועובדים בבית זה של הקב"ה לא ישלוט אדם עליהם להשליך עליהם מס וכסף גולגולת אלא יהיו בני חורין מעבודת המלך

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנת עזרא כחכמת אלהיך די בידך" - ואתה עזרא כפי חכמת אלהיך אשר בידיך יותר מן השופטים והדיינים שהם דנין כל העם שבעבר הנהר לצד ארץ ישראל עם יודעי התורה "ודי לא ידע" - והשופט אשר לא ידע לשפוט תודיע לו המשפט לעשותו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל די לא להוא עבד" - וכל אשר לא יהיה עושה דתו של הקב"ה ודת המלך מהרה שלא יעכב הדין והמשפט

"דינה" - הדין יעשה ממנו מן המעכב משפט

"הן למות" - להרג

"הן לשרושי" - אם לעקרו מן העולם אותו ואת זרעו ואת משפחתו לשרושי דישראצינ"ר בלע"ז

"הן לענוש נכסין" - אם לענשו בממון

"ולאסורין" - או לייסרו בייסורין עד כאן מכתב האגרת אשר נתן דריוש המלך לעזרא הסופר למען ישאהו לירושלים להראותו אל הכהנים והלוים וגזברי המלך למען יחזיקו לקיים המצות ולעבוד ה' בבית המקדש ולשמור התורה כמשפט

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברוך ה'" - כך כתב עזרא בספרו כאשר נתן הודאה להקב"ה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויועציו" - הם שבעה רואי פני המלך הן שבעה יעטוהי של מעלה

"כיד ה' אלהי עלי" - כאשר היתה עזרתו של הקב"ה עלי וקבצתי מישראל הנשארים בבבל ראשי אבות וגדולים לעלות עמי מבבל