רש"י על עזרא ט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה" - דברים הללו אשר ספרו דתי המלך

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשרים" - של ישראל "לאמר" - וכן אמרו לי היתה במעל הזה ראשונה שהם התחילו למעול מעל להתחתן בעובדי כוכבים הארצות

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משומם" - עלוב ושומם כמו (יחזקאל ג) שבעת ימים משמים בתוכם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתעניתי" - שלא אכלתי אותו יום

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נתנו" - כמו נתננו דגש הנו"ן תחת חסרון נו"ן אחרת כמו (דברי הימים ב' י"ד) כי עליך נשענו כמו נשעננו (בראשית ל"ד) ונתנו את בנותינו כמו ונתננו "כהיום הזה" - כמו שנראה היום הזה שכבר גלו עשרת השבטים ועדיין נשארו בבבל הרבה מן הגולים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה כמעט רגע" - לפי שעה

"תחנה" - כמו חנינה

"ולתת לנו יתד" - לקבוע אותנו בארץ ישראל יתד כמו (ישעיהו כ"ב) ותקעתיו יתד במקום נאמן

"מחיה מעט" - חיים מועטים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי עבדים אנחנו" - לדריוש מלך פרס

"לא עזבנו" - לא עזב אותנו

"ויט" - לשון מפעל כמו מטה הטה עלינו חסדו

"גדר" - שהיו גודרין גדר לשמור מצותיו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נדה" - טמאה וגעולה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והורשתם" - את הארץ לבניכם עד עולם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואחרי כל הבא עלינו" - אחרי כל המעשה הרע אשר הגיע עלינו במעשינו הרעים "חשכת למטה מעונינו" - מנעת מעונותינו עד למטה שנפחת עונינו על כפרת גלותינו ויש לנו לפותרו בענין זה מנעת עצמך מלגבות ממנו כל עונינו וגבית ממנו למטה מן העונות ולא פרעת ממנו ככל חטאתינו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנשוב" - אם נשוב "הלא תנאף בנו" - תמיה המתקיימת

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אין" - כח מעשים טובים בנו לעמוד ולהתקיים לפניך על עבירה זו