רש"י על עזרא ו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באדין" - אז כאשר הגיע המכתב ליד דריוש

"שם טעם" - צוה המלך הדבר

"ובקרו" - ובדקו בבית הספרים שהאוצרות מונחים שם בבבל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשתכח באחמתא" - ונמצא מכתב של מגילה אחת שם באחמתא כן פתרו אנשי הפתרון שהוא כלי העשוי לאגרות ולגליונים ולספרים והעמידוהו מגזרת חמת מים והאל"ף אשר בתיבה אינה עיקר כיתר המלין אשר בשאר ל' ארמית

"בבירתא" - באותה בירה אשר במדי המדינה

"וכן כתיב" - וכן היה כתוב בתוכה זכרון שלה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בית אלהא בירושלים" - בבית אלהים בירושלים מה יהא עליו הבית יבנה

"אתר די דבחין" - שהוא מקום שזובחים שם זבח

"ואושוהי מסובלין" - וכותליו יהיו מיוסדין כמו ואושיא יחיטו (לעיל)

"רומיה אמין שתין" - רום הבית ששים אמה וששים אמה רחבו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נדבכין" - ל' כתלים וקירות הכתלים היו של אבן גלל גלל מרמר"א בלע"ז

"ונדבך" - וכותל של עץ חדש מבפנים כענין בנין הבית אשר בנה שלמה

"ונפקתא" - והוצאה לצורך הבית ולשאר דברים אשר לבית תנתן להם מבית המלך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואף מאני" - ואף כלי הקדש של בית האלהים של זהב וכסף אשר נבוכדנצר הוציאם מן היכל שבירושלים והוליכם לבבל

"יתיבון" - ינתנו

"והיבל" - אשר הוליך

"ויהך" - ילך כל המעשה הזה להיכל אשר בירושלים למקומו

"ותחת" - ויהי מונח בביתו של הקב"ה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כען תתני וגו'" - זו היא תשובה אשר השיב דריוש אל תתני ושתר בוזני

"די בעבר נהרא" - לצד ארץ ישראל שהוא עבר הנהר לאותן שבבבל

"רחיקין הוו מן תמה" - רחוקים תהיו משם מבנין ב"ה שלא תרפו ידי עושי המלאכה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דך" - זה

"פחת יהודיא" - שלטוני היהודים יעשו דבר זה

"ולשבי יהודיא" - ולזקני היהודים אני מצוה

"בית אלהא דך" - בית אלהים זה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומני שים טעם" - וממני יהיה צווי זה

"למא די תעבדון" - לאותו בנין המלאכה אשר תעשון עם זקני היהודים האלה לבנות ביתו של הקב"ה

"ומנכסי מלכא" - מנכסי המלך יהיו עושים הבנין הזה

"די מדת עבר נהרה" - מן המס של עבר הנהר אשר למלך מדת מס כמו מנדה בלו והלך (לעיל ד')

"אספרנה" - מהרה יבנה הבנין אספרנה אישפלונטמנ"ט בלע"ז

"נפקתא תהוא מתיהבא" - הוצאה תהיה ניתנל לאנשים האלה אשר לא יתבטלו ממלאכתן

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומה חשחן" - ומה שיהיו חוששין

"ובני תורין" - בני בקר ואילים וכבשים לעולות לאלהי השמים

"וחנטין" - לסלתות

"ומלח" - לקרבנות

"ויין" - לנסכים

"ושמן" - למנחות כאשר יאמרו הכהנים אשר בירושלים יהי נתון להם דבר יום ביומו

"די לא שלו" - בלא דיחוי שנ"צ דישטורבי"ר בלע"ז

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"די להון" - למען אשר יהיו מקריבים ניחוחים לאלהי השמים ויהיו מתפללים על חיי המלך ובניו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומני שים טעם" - וממני שים צווי ושימת דבר אשר כל אדם אשר ישנה דבר זה

"יתנסח" - יחרב עציו מביתו שיחרב ביתו יתנסח כמו ונסחתם מעל האדמה (דברים כ"ח)

"וזקיף יתמחא עלוהי" - ועץ לתלותו יהא גבוה עליו שיתלה על העץ

"וביתה נולו יתעבד" - וביתו יעשה אשפה על כך נולו ענין טינוף ומחראות

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואלהא די שכן שמיה" - והאלהים אשר שכן שמו שם

"ימגר" - ימגר ויפגר כל אותו מלך וכל אותו עם אשר ישלח ידו להחריב ולהשחית ביתו זה של ה' אשר בירושלים

"שמת טעם" - שמתי ציווי דבר זה אשר יעשה הבנין מהרה עד כאן תשובתו של דריוש

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כנמא" - כאשר נאמר "אספרנא עבדו" - מהרה עשו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושבי יהודיא" - וזקני היהודים היו בונין ומצליחין במלאכתן כנבואת חגיי וזכריה ובנו ויסדו את הבנין מן צווי של אלהי ישראל ומרשות כורש מלך פרס הראשון אשר הוחל יסוד הבנין בימיו ומרשות דריוש זה מלך פרס "וארתחששתא" - הוא דריוש ונקרא ארתחששתא ע"ש המדינה והמלכות כי כל מלכי פרס היו נקראים כך כאשר כל מלכי מצרים נקראים פרעה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושיציא ביתה דנה" - וסוף תשלום בית זה היה עד יום שלישי לחדש אדר שהיא שנת שש לדריוש המלך ונמצא בנין הבית היה ד' שנים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והקריבו לחנוכת" - הקריבו לחנוכת בית זה קרבנות הללו והוראת שעה היתה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והקימו כהניא בפלוגתהון" - שהיו הכהנים חלוקים בעבודתם ולוים במשמרותם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את הפסח" - עכשיו עשו ישראל את הפסח בי"ד בניסן זה הבא אחר אדר זה שהושלם הבנין בו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל הנבדל" - הם הגרים שנבדלו מטומאת העבודת כוכבים לידבק בישראל

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והסב לב מלך אשור עליהם" - והקב"ה הסב לב מלך אשור על ישראל היושבים בממשלתו בארץ אשור להחזיקה ולסייע במלאכת הבנין