רש"י על עזרא ה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והתנבי חגיי נביאה" - ועתה בשנת שתים לדריוש נתנבאו חגיי וזכריה הנביאים אל היהודים אשר בארץ יהודה ובירושלים בשם אלהי ישראל אליהם לבנות בנין הבית בלא רשות המלך דריוש

"על יהודיא" - אל היהודים

"עליהון" - אליהם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באדין" - אז "ושריו" - התחילו לבנות ביתו של הקב"ה אשר בירושלים ועמהם הנביאים של הקב"ה עוזרין ומסייעין להם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בה זמנא אתה עליהון" - באותו הזמן באו עליהם הללו צרי יהודה ובנימין לקנתר ולהלשין עליהם על עסק הבנין

"פחת עבר נהרא" - שלטון של עבר הנהר

"וכנותהון" - וסיעתהון

"וכן אמרין להום" - וכן היו אומרים להם

"מן שם" - מי צוה לכם דבר הבית לבנות

"ואושרנא דנה לשכללה" - הכתלים האלה ליסד כמו ואושיא יחיטו (לעיל ד') ובנין חומות לבנים חבר מנחם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדין" - אז

"כנמא" - כאשר נאמר

"אמרנא להום" - אמרו להם לישראל אותן צרי יהודה ובנימין

"מן אינון" - מי הם שמות האנשים

"די דנה" - אשר זה הבנין הם בונים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועין אלההום" - ועינו של הקב"ה שהוא אלהיהם היתה על זקני היהודים להעלותם במלאכת הבנין

"ולא בטלו המו" - ולא בטלו הם את הבונים

"עד טעמא לדריוש יהך" - והשיבו זקני היהודים דבר לאותן הצרים שלא יבטלו את הבנין עד אשר ילך הדבר לדריוש המלך

"ואדין יתיבין" - ואז ישיבו היהודים

"כתב הנשתון" - על כך על תשובתו של דריוש

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פרשגן" - פתרון פתשגן האגרת

"וכנותיה" - וסיעותיו

"אפרסכיא" - אומה אחת הן שהיו בסיעותיהם

"על דריוש מלכא" - אל דריוש המלך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עלוהי" - אליו

"וכדנה כתב בגויה" - וכך היה כתוב בתוכה של אגרת

"שלמא כולא" - כל השלום יהיה לו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידיע להוא למלכא" - דבר ידוע יהיה למלך

"די אזלנא" - אשר הלכנו אל ארץ יהודה המדינה לבית אלוה הגדול

"והוא מתבנא" - והוא הבית בנוי

"גלל" - מרמר"א בלע"ז

"ואע מתשם בכתליא" - ועצים נתונים ומשומים בכתלים כדי להחזיק הבניין למען יעמוד ימים רבים

"ועבידתא דך" - ומלאכה זאת

"אספרנא מתעבדא" - מהרה היתה נעשית אספרנא אפנטומינ"ש בלע"ז

"ומצלח בידהום" - והוצלח מעשה זה בידיהם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדין" - אז כשראינו הבניין שאלנו לזקנים האלה

"כנמא אמרנא להום" - כאשר נאמר בסמוך אמרנו אליהם

"מן שם לכם" - מי שם לכם דבר הבית הזה לבנותו וכתלים הללו ליסד

"ואושרנא" - בניין חומת לבנים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואף שמהתהום" - ואף שמותם של בונים ראשי הבנין שאלנו להם כדי להודיעך

"די נכתוב" - אשר נכתוב שמות האנשים אליך

"די בראשיהם" - אשר בעצמם וברשותם קמו לבנות הבית

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכנמא פתגמא" - כמו שנאמר הדבר

"התיבונה" - השיבו לנו דבר

"אנחנו המו" - אנחנו הם עבדיו של אלהי השמים והארץ

"ובנין ביתא" - ואנו בונין הבית אשר היה בנוי קודם לכן שנים רבות

"ומלך ישראל רב" - ומלך גדול שהיה לישראל הוא שלמה המלך בנה אותו ויסד אותו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להן" - ועכשיו מפני אשר הכעיסו אבותינו לאלהי השמים מסר אותם ביד מלך בבל הכשדי והבית הזה החריב ואת העם הגלה לבבל

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברם" - אך בשנה אחת לכורש מלך בבל צוה כורש בדבר הזה לבנות הבית

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואף מאניא" - כלי הקדש של כסף וזהב אשר הוציא נבוכדנצר מן ההיכל שבירושלים והוליכם להיכלו שבבבל הוציא אותם כורש מהיכל מלך בבל ומסרם ליד ששבצר דנייאל ששמו כך

"והיבל המו" - והוליך אותם

"הנפק המו" - הוציא אותם

"די פחה שמה" - שהוא היה נשיא ופחת ונקרא שמו פחה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואמר לה" - וכך אמר לו כורש לששבצר אלה הכלים קח ולך והורד אותם בהיכל אשר בירושלים וביתו של הקב"ה יהא בנוי על מקומו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדין" - אז "ששבצר דך" - זה בא ונתן כתלי ביתו של הקב"ה אשר בירושלים ומאז ועד עתה היה הבית בנוי ולא נגמר הבנין

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכען" - ועתה אם על המלך טוב יהיה הדבר ידוע ומבוקר בבית גנזיו של מלך אשר שם בבבל

"הן איתי" - אם יש המעשה הזה אשר מפי כורש יצא דבר לבנות בית זה אשר בירושלים

"ורעות מלכא" - רצון המלך על כן ישלח אלינו

"עלינא" - אלינו ע"כ מכתב האגרת אשר שלחו תתני ושתר בוזני