רש"י על נחמיה ג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שער הצאן" - כך שמו של שער

"המה קדשוהו" - לאותו שער בקדושת העיר

"דלתותיו" - של שער

"ועד מגדל המאה" - כך שמו של מגדל

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל ידו" - אצל ידו בסמוך לו של כל בונה ובונה שבנו אותו בבנין של שער הצאן

"בנו אנשי יריחו" - שכך היו מנהגם הללו היו בונים כאן בחומת העיר עד תשלום בניינה המוטל עליהם והאחרים היו בונים סמוך לבנין הראשון וכך היה מנהגם בזה אחר זה עד שנבנית כל החומה

"ועל" - כמו (במדבר ב') ועליו מטה מנשה בסמוך וכן פתרונו סמוך לבנין ידו והמקרא לא דקדק בלשונו פעמים שהוא אומר על ידו ופעמים שהוא אומר עליו ואחריו החזיק

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת שער הדגים" - כך שם השער

"המה קרוהו" - נתנו הקורות ותקרות על השער

"קרוהו" - משקל חזק כמו מן קרה דוגמת המקרה במים עליותיו (תהלים ק"ד) וקו"ף של קרוהו אינה נהוגה לינקד בחיר"ק בענין זה מפני רי"ש של אחריה כמו ברך (שם י') חרף עשהו (משלי י"ז) וברכתיה והיתה לגוים (בראשית י"ז) וזריתים בארצות (יחזקאל כ"ט)

"מנעוליו" - מסגריו ששוירל"ץ בלע"ז

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"החזיק" - לבנות הבנין

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התקועים" - כך היו נקראים על שם מקומם שהיה תקועי

"אדיריהם" - עשירים של תקוע

"לא הביא צוארם" - לא סייעו בעבודתו של הקב"ה לבנות חומת העיר

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת שער הישנה" - כך שמה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכסא פחת עבר הנהר" - כסא אחד בנה כדי לישב בו אותו פחת של עבר הנהר

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צורפים" - אותה משפחה היתה נקראת על שם אומנותם

"ויעזבו את ירושלים" - מלאוה עפר עד החומה הרחבה כדי להחזיקה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שר חצי פלך ירושלים" - שר היה על חצי העם שבירושלים פלך ל' דוכסות ומלכות

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונגד ביתו" - נפל חלקו לבנות שהיה ביתו סמוך לאותו מקום של חומת העיר

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מדה שנית" - כאותה מדה אשר בנה חבירו של מעלה גם הוא בנה כמותו שנית מדה בבנין החומה אינו נופל לומר ל' מדה בבנין השערים לפי שאין להם כי אם בבנין חלק של חומה שלא מצינו בכל הפרשה בבנין השערים ל' מדה

"ואת מגדל התנורים" - גם הוא בנה אותו מגדל ששמו כך כל המגדלים הללו שבפרשה היו בנוים בחומת העיר סביב

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוא ובנותיו" - שלום ובנותיו החזיקו לבנות הבנין

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד שער השפות" - ושער האשפות לא היה בכלל

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שר פלך המצפה" - שר ודוכוס המצפה

"הוא יבננו" - הוא היה בונה אותו שער

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויטללנו" - והוא היה מסכך אותו לשון מטללתא

"ואת חומת ברכת השלח" - שהוא נוטה לצד גן המלך

"ועד המעלות" - הם היו מכירים מקומות הללו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בית צור" - שם מקום

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לפלכו" - מאותה שררה חצי פלך בנה בנין זה לפלכו כ"ף דגושה כאשר יאמר מן מלך מלכו מן עבד עבדו כן יאמר מן פלך פלכו שאות אחרונה של שם דבר מאותיות בג"ד כפ"ת דגושות

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחיהם" - הלוים

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מנגד עלות הנשק" - כנגד אותו מקום שהיו עולים הגבורים אל הנשק לפי פשוטו של מקרא נראה שהיה שם מקום אחד בסמוך לחומה וכלי זיין של נשק הגבורים היו נותנין (ס"א נתונים) שם כענין שנאמר ערי מבצר והנשק

"המקצוע" - לקרן זוית של חומה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"החרה" - פתרונו לפי ענינו וכפל לשון הוא על החזיק

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מפתח בית אלישיב ועד תכלית וגו'" - מנגד אותו בית בנה בניינו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נגד ביתם" - שהיה שם בסמוך לחומה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והמגדל היוצא" - מגדל אחד היה בחומה שהוא יוצא ובולט מבפנים

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והנתינים היו יושבים בעופל" - והנתינים היו יושבים באותו מחוז והיו בונים אותו מחוז שלהם שהיה סמוך לחומה עד נגד שער המים של צד המזרח

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש לנגד ביתו" - כל אחד היה בונה כנגד ביתו

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחנון בן צלף הששי" - בנים הרבה היו לו לצלף וחנון הוא הששי

"מדה שני" - כמו שנית

"נשכתו" - כמו לשכתו לשכה אחת היתה לו שם סמוך לחומה

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בן הצורפי" - איש הצורף ונקרא של שם אומנותו

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובין עלית הפנה לשער הצאן" - תחלת הבנין התחילו לבנות שער הצאן שנאמר ויבנו את שער הצאן וגו' כך היו בונין החומה מסביב בזה אחר זה

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לפני אחיו וחיל שומרון" - לפני חביריו וחיל שומרון שהיו צרי יהודה

"מה היהודים" - מדוע היהודים כך הם עושים

"האמללים" - ענין חלשות ורפיון

"היעזבו להם" - וכי הם סבורים אשר יעזבו ויניחו להם העובדי כוכבים לבנות

"היזבחו" - אם יזבחו להם את זבחיהם תמיד כמו שהם סבורים

"היכלו ביום" - אם יכלו וישלימו מלאכתם אשר התחילו ביום א' לומר שלא יניחום העובדי כוכבים לגמור את בניינם

"היחיו" - אם יחיו ויתקנו ויחזירו האבנים לקדמתן להיות קשות וחזקות מן העפר

"מערמות" - ענין חמרים ותלים

"והמה שרופות" - והאבנים היו שרופות ונעשית עפר כך היו מלעיגים ומתלוצצים על בנין החומה שהיו בונין מן האבנים שרופות שנפלו לארץ מן האש כאשר נשרפה ירושלים

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וטוביה העמוני אצלו" - טוביה היה אצלו של סנבלט

"ויאמר" - וכך היה אומר ומלעיג

"גם אשר הם בונים" - אף הבנין הזה אשר הם בונים

"אם יעלה שועל" - על הבנין לפרוץ חומת העיר מה יהא עליו לומר שאין לבנין תקנה וכל מי שירצה יבא ויפרוץ בו

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמע אלהינו" - כאשר שמעתי בלעגם עלינו התפללתי תפילה זאת

"בארץ שביה" - שיגלו מעל אדמתם כאשר גלינו

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואל תכס" - כמו ואל תכסה דוגמת וסוד אחר אל תגל (משלי כ"א) כמו אל תגלה

"כי הכעיסו" - אשר הכעיסו נגד הבונים להלעיגם

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותקשר" - כאשר נתקשרה החומה ונבנית עד חציה אז היה לב העם להוט ומשוך לעשות בנין החומה