פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לארתחשסתא" - הוא דריוש ועל שם המלכות נקרא כך

"יין לפניו" - הביאו יין לפני המלך בחצר

"ואשא את היין" - ואנכי נשאתי את כוס היין ונתתיה למלך וכך הוא המנהג שהמביא יין בחצר המלך אינו נושא ונותנו למלך אבל שר המשקים מקבל כוס היין מיד המביא והוא נושא ונותנו למלך

"ולא הייתי רע לפניו" - ואני לא הייתי רגיל להיות רע לפניו ברוע פנים כי אם שמח וטוב לב ועתה הייתי זועף ברוע פנים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה אינך חולה" - והרי אין אתה חולה

"אין זה" - אין המעשה הזה כי אם רוע לב שיש בלבבך עלי להמיתני בסם המות בשתיית כוס זה

"ואירא הרבה מאד" - ונתיראתי מאד על כך שלא יעליל עלי המלך עלילה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מדוע לא ירעו פני" - מדוע לא יהיו פני רעים "אשר העיר" - ירושלים שהיא בית קברות אבותי חרבה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על מה זה אתה מבקש" - אי זה דבר תבקש ממני ואעשה לך "ואתפלל" - ואמרתי לפני המלך בתפילתי כן יהיה רצון מלפני אלהי השמים שתמלא שאלתי ובקשתי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר תשלחני" - שתתן לי רשות לעלות לירושלים ולבנותה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר לי המלך" - בשעה שדבר אלי המלך היתה אשתו המלכה יושבת אצלו

"והשגל" - אשתו המלכה כענין שנאמר (דנייאל ח') שגלתיה ולחנתיה שכן נוהג המקרא לכתוב המלכה אצל הפלגש נשיו ופלגשיו כמו מלכות ופלגשים (שיר השירים ו')

"עד מתי יהיה מהלכך" - מתי תרצה שיהא מהלכך ומסעך

"ומתי תשוב" - ומתי דעתך לחזור

"ישלחני" - נתן לי רשות ללכת

"ואתנה לו זמן" - נתתי לו זמן לחזור

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אגרות יתנו לי" - סופריך על רשותך ודעתך חתומות בחותמך על פחות עבר הנהר של צד ארץ ישראל

"אשר יעבירוני" - ויתיירוני לשלום

"עד אשר אבוא" - לירושלים אשר במדינת יהודה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואגרת אל אסף" - ותשלח כתב אגרת אל אסף

"שומר הפרדס" - ממונה היה על היערים אשר למלך

"לקרות" - משקל חזק לעשות תקרות וקורות לשערי בירות הר הבית שהרי ב"ה בנו בבנינו אבל שערי חומות הר הבית וחומת החצר אשר סביב ב"ה לא בנו עדיין

"ולחומת העיר" - ולעשות קורות לחומת העיר

"ולבית אשר אבא אליו" - ולעשות בית אשר אשב בו לצורכי

"ויתן לי המלך" - את כל אשר שאלתי ממנו

"כיד" - כפי ידו של הקב"ה שהיתה טובה עלי להצליחני

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתנה להם את אגרות המלך" - למען יתיירוני לשלום "שרי חיל ופרשים" - שלח המלך עמי לכבודי למען אלך לשלום

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישמע סנבלט וגו'" - כאשר שמעו שבאתי לבקש טובה על ישראל ולבנות חומות ירושלים וירע בעיניהם כי היו צרי יהודה ובנימין

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואהי שם ימים שלשה" - הייתי בירושלים ימים שלשה ולסוף שלשת ימים קמתי בלילה אני ואנשים מועטים עמי ולא הגדתי לשום אדם את אשר נתן הקב"ה בלבי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובהמה אין עמי" - כי כל האנשים מועטים אשר עמי הלכו ברגליהם אבל אני לבדי הייתי רוכב על בהמה שלא היו רוצים לרכוב על סוסיהם למען יהיו יוצאים מן העיר בצינעא בלא ידיעת אדם והם הלכו לשבור ולהפיל חומות העיר בלילה ולהרבות פרצותיה למען יהיו בני העיר למחר להוטים ומסכימים בעצה אחת עם נחמיה לבנות חומות העיר וכן מוכיח המעשה בתוך הפרשה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואצאה בשער הגיא" - יצאתי באותו שער בלילה עם האנשים אשר עמי לצד אותו מקום של עין התנין ולאותו שער האשפות שבחומות העיר והייתי פורץ בחומה והחומה היתה נוחה להפילה ולפרוץ בה לפי שהיתה שרופה באש "אשר הם פרוצים" - שהם אותם מקומות שהיו פרוצים והם פרצו בהם יותר

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואעבור אל שער העין" - ורציתי לעבור אל אותן מקומות שבחומת העיר ובאותן פרצות ואין מקום באותן פרצות לעבור ביניהם רוכב על הבהמות שהיו פרצות קטנות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואהי עולה" - והייתי עולה מצד אחד בלילה והייתי שובר בחומה עם האנשים אשר עמי "ואשוב ואבוא" - וכאשר חזרתי באתי דרך שער הגיא

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והסגנים" - אשר בעיר לא היו יודעין להיכן הלכתי ואת המעשה אשר עשיתי "עד כן" - עד עתה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואומר אליהם" - למחר אמרתי להם "ולא נהיה עוד חרפה" - שלא יהיו צרינו בוזזים ושוללים אותנו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את יד אלהי" - אשר נתן לי חן והצלחה לפני המלך "לטובה" - הכל נתכונו לטובה לבנות חומת העיר ומגדליה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וילעיגו" - כאשר שמעו הצרים שמועת בנין חומת העיר היו מלעיגים עלינו "העל המלך" - אם על המלך אתם מורדים לבנות חומת העיר כדי למרוד בו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולכם אין חלק" - מה לכם בבנין חומת העיר הזאת כי אין לכם חלק בה