רש"י על משלי ל יז

<< רש"י על משלי • פרק ל >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כח • כט • לא • לב • לג • 


"ליקהת אם" - לקמטים הנקבצים ונקהין בפני אמו לשון יקהת עמים (בראשית מט) קבוצת עמים והיו"ד יסוד כמו יפעת ויעלת חן

"יקרוה" - לשון תנקר נקרת הצור (שמות לג) פוריי"ר בלע"ז יבא העורב שהוא אכזרי על בניו ויקרוה ולא יאכלנה ולא יהנה בה ויבא נשר שהוא רחמני על בניו ויאכלנה ויהנה בה העורב אכזרי הוא כמו שנאמר (תהלים קמז) לבני עורב אשר יקראו והנשר רחמני שנאמר ישאהו על אברתו (דברים לב)