רש"י על משלי כה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו" - חזר לדורש' כשנתמנה חזקיהו למלך והוא הושיב תלמידים בכל עיר כדאמרינן בפ' חלק בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ "העתיקו" - החזיקו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כבוד אלהים הסתר דבר" - כגון מעשה מרכבה ומעשה בראשית "וכבוד מלכים חקור דבר" - כשאתה דורש בכבוד מלכים או בכבוד חכמים שעשו סיגים לתורה ובגזרות שגזרו בהם יש לך לחקור ולדרוש ולשאול טעם לדבר אבל כשתדרוש במעשה מרכבה ובמעש' בראשית ובחוקי' הכתובים בתורה כגון חוקים ודברים שהשטן מקטרג עליהם ומשיב עליהם באכילת חזיר וכלאי כרס ושעטנז אין לך לחקור רק להסתיר ולומר גזרת מלך הוא

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין חקר" - לרום שמים ולעומק הארץ וללב מלכי' אין חקר שכמה דינים באים לפניהם וכמה מלחמות וצריכים לתת לב לכולם ואם כל הלשונות מדברים וכל הידים כותבין אינן יכולין לכתוב זאת

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הגו סיגים מכסף" - משוך כמו כאשר הוגה מן המסילה (שמואל ב כ) כשם שאין הכלי של כסף יוצא למלאכת צורף עד שיוציאו ממנו סיגים של נחשת שבו כך אין צבור נפטרין מעונש עד שיוציאו מתוכם הרשעים ויעשו בהם דין

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תתהדר לפני מלך" - להראות כבודך ולהתגאות לפני מלך או לעמוד לפני מי שגדול ממך כי טוב שיאמרו לך עלה הנה משתבוא בלא רשותו ויאמרו לך צא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר ראו עיניך" - שדבר זה אמת

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פן מה תעשה" - פן תבא לידי לא תדע מה לעשות באחריתה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ריבך ריב את רעך" - ואם על כרחך אתה צריך לריב ולהוכיח עם רעך מ"מ סוד אחר אל תגלה לא תזכיר לו דופי אבותיו שמתו שאין הכל יודעין אותו ואתה תגלהו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פן יחסדך שומע" - חרפת מצרים (יהושע ה') מתרגמינן חסודא דמצראי פן יחסדך השומע ויקראך מוציא דבה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תפוחי זהב" - כעין כפתורין מצויירין על משכיות כסף משכיות כלים המצופין בכסף כמו ושכותי כפי (שמות לג) "דבר דבור על אפניו" - על כנו ודוגמתו נשאתי אימיך אפונה (תהלים פח) מבוססת ומיושבת בקרבי ואין זה מגזרת אופן וגלגל (ישעיהו כח) שאלו כן היה נקוד פת"ח תחת הפ"א כמו האופנים ולא יפול בו נקודת חטף קמץ

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נזם זהב וחלי כתם" - עדי קבוצת זהב כמו ותעד נזמה וחליתה (הושע ב) כמו חלאים (שיר השירים ז) "כתם" - לשון תכשיט זהב וכן כתם פז (שם ה)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כצנת שלג" - כקור ימי שלג שאדם מתאוה לו בימי קציר ולא שלג ממש שהשלג לא טוב הוא בשעת קציר

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נשיאים ורוח וגו'" - כאשר יהיה תוחלת שוא כשהשמים מתקשרים בעבים והרוח מנשבת ואדם מצפה שיבא גשם ולא בא והם מצטערים וכלות עיניהם כך איש מתפאר לומר כך וכך צדקה אתן ליד גבאי והוא משקר וכלות עיני עניים למתנתו ואינה באה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באורך אפים יפותה קצין" - בעוד שהקב"ה מאריך אפו ואינו נפרע יתנו לב החוטאים לפתותו בתשובה ותפלה

"ולשון רכה" - בתפלה ותחנונים

"תשבר גרם" - עצם קושי הגזרה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דבש מצאת" - וגו'

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוקר רגלך" - כשם שאם מצאת דבש והוא מתוק לחכך אתה צריך שלא תאכל ממנו פן תשבענו והקאתו כך הוקר רגלך מבית רעך אע"פ שהוא מקרבך מנע מלבא שם יום יום פן ישבעך וישנא אותך ולענין מדרשו אל תהי רגיל לחטוא שוגג ולהביא תמיד חטאו' ואשמות לבית ה' שנקרא רע לישראל דכתי' זה דודי וזה רעי

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מפיץ וחרב" - שם כלי מלחמה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שן רעה" - רצוצה

"מועדת" - כמו ולא מעדו קרסולי (תהלים יח)

"מבטח בוגד" - מכזב בו ביום צרתו כשן רצוצה ומועדת

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעדה בגד ביום קרה" - בגד עדים בגד מוסר כלי שהוא ראוי להסירו מעליו לפי שהוא בלוי כדמתרגמינן ויסר ויעדי וזה פתרונו בגד בלוי הרי הוא ביום קרה כחומץ על נתר

"נתר" - מין אדמה רכה כגון אדמה שלנו הנקרא קריד"א והיו חוקקים אותה ועושין כלים ואם יפול בו חומץ ממסמסו ונשחת

"אף שר בשירים על לב רע" - דומה לשניהם ומה הוא שר בשירים זה המלמד תורה לתלמיד רשע אשר אין בלבו לקיימה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם רעב שנאך" - כמשמעו ורבותינו פירשוהו על יצר הרע אם רעב הוא ואומר לך להשביעו בעבירות משוך את עצמך לבית המדרש והאכילהו מלחמה של תורה וכן השקהו מים מימיה של תורה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי גחלים" - הם לו שאתה חותה ושואב מן המדורה לתת על ראשו

"חותה" - כל שאיבת גחלים מתוך ההסק קרי חותה כדאמר לחתות אש מיקוד (ישעיהו ל)

"וה' ישלם לך" - ישלימנו עמך שלא יתגבר עליך

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רוח צפון תחולל גשם" - תוליד ותברא את הגשם "ופנים נזעמים" - תחולל לשון סתר לשון הרע גורם שיהיו פני הקב"ה נזעמים וכן דמיון פתרון המקרא רוח צפון עשויה לחולל גשם ולשון סתר עשויה לפנים נזעמים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טוב שבת על פנת גג" - על סלוק השכינה נאמר

"מאשת מדינים" - כנסת ישראל שהרשיעו את מעשיהם והקניטו להקב"ה

"ובית חבר" - בית שחברו בו גלולים לשכינה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על נפש עיפה" - עשויה להשיב נפש עיפה "ושמועה טובה" - אף היא שוה להם וכן יעקב ותחי רוח יעקב אביהם (בראשית מה)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעין נרפש" - עכור ברגלים "צדיק מט לפני רשע" - כשהצדיק מט לפני הרשע וירא להוכיח על פניו דרכו שנאוי הדבר כמעין נרפש ומקור נשחת

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכול דבש" - לאכול דבש יותר מדאי רמז הדבר לדורש במעשה מרכבה ובמעשה בראשית לגלות לרבים ועמי הארץ מלגלגים על הדברים ושואלים מה למעלה מה למטה

"וחקר כבודם כבוד" - והיכן החקר ראוי להיות בדברי חכמי' אשר כבודם כבוד בגזירותיהם יש לשאול מה טעם גזרו כך ולמה סייגו בכל גזירה וגזירה