רש"י על משלי כד


פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גבר חכם בעוז" - איש חכם הוא תמיד בעוז

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראמות לאויל חכמות" - מין אבן יקרה שאינה מצויה כמה דתימא ראמות וגביש (איוב כח) כלומר כל חכמה דומה לכסיל כאבן יקרה וכמרגליות לקנות לומר איך אעסוק בתורה מתי תעלה בידי אבל החכם שונה היום מעט ולמחר מעט

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מחשב להרע" - חורש תחבולות רשע לו בעל מזמות יקראו גורם לו רע שהבריות קוראים לו בעל מזמות עצת רשעים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זמת אולת" - עצת אולת חטאת לבעליה

"ותועבת לאדם לץ" - ליצנות היא המתעבת את האדם על הקב"ה ועל הבריות

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התרפית" - מן התורה

"ביום צרה צר כחכה" - מלאכי השרת לא יהיו מאמצין כחך זה מדרש חכמים ולפי פשוטו התרפית ביום צרת אהובך לעמוד מנגד

"צר כחכה" - ביום פורענותך דכתיב אם החרש תחרישי וגו' (אסתר ד)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הצל לקוחים וגו'" - להציל את הלקוחים למות

"ומטים להרג אל תחשוך" - מלהצילם על זה אמרתי צר כחך

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תאמר" - שמא תאמר וזהו כי משמש בלשון דלמא

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אכל בני דבש" - כלומר דרך בני אדם לאכול דבש כי טוב הוא אף

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כן דעה חכמה לנפשך" - וכשם שאתה רודף לאכול דבש כן תהא רודף לדעת חכמה

"אם מצאת" - אותה אז יש אחרית

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תתחר" - להיות כמותם כמו איך תתחרה (ירמיהו י"ב) כי אתה מתחר' בארז (שם כב)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ירא את ה' בני ומלך" - ירא את המלך ובלבד שלא יסירך מיראת ה' ולעולם יראת ה' קודמת עם שונים אל תתערב האומרים שתי רשיות יש

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ופיד שניהם" - שבר ע"ג ושבר עובדיה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם אלה לחכמים" - כל הדברים שבענין שלמטה אמורי' לחכמים היושבים בדין שלא יכירו פנים במשפט כי לא טוב

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שפתים ישק" - ראוים כל שפתים לנשקו

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הכן בחוץ" - זה מקרא

"ועתדה בשדה" - זו משנה

"אחר ובנית ביתך" - זו גמרא ד"א כמשמעו בתחלה קח לך שדות וכרמים ואחר כך ועתדה לשון עתודים (בראשית לא) שים לך בהמות בשדה ואח"כ ובנית ביתך תקח אשה

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והפתית בשפתיך" - תתפתה לרעך בדבורך

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש עצל" - שאינו חוזר על גרסת תלמודו

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קמשונים" - חוחים

"כסו" - נכסו

"חרלים" - גדולי' מקמשונים והרי הם חדים כקוצים

"וגדר אבניו נהרסה" - כך מי שאינו חוזר על תלמודו מתחלה משכח ראשי פרקי' וסוף מחלף דברי חכמים מזה לזה שאומר על טהור טמא ועל טמא טהור והוא מחריב את העולם

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מתהלך רישך" - הדברים שאתה רש מהם יבואו לך במרוצ'