רש"י על מלכים א ד ה

"על הנצבים" - שנים עשר נציבים היו לכלכל את המלך ואת ביתו