רש"י על מיכה ז כ

רש"י על מיכה • פרק ז
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • יא • יב • יג • יד • יז • כ • 


"תתן אמת ליעקב" - ת"י תתיהב קושטיה דיעקב לבנוהי כמה דקיימתא ליה בבית אל טבות אברהם לזרעיה בתרוהי כמה דקיימתא ליה בין בתריא תדכר לנא עקידת יצחק תתן לנו באמת אשר הבטחת ליעקב האמת לנו דבריך אשר הבטחת ליעקב כי לא אעזבך (בראשית כט)

"חסד לאברהם" - שכר חסד אשר לאברהם אשר צוה לבניו לשמור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט ולכך לא נאמר וחסד אלא חסד האמת שתאמת לנו את הבטחת יעקב היא תהיה תשלום גמול חסדו של אברהם

"אשר נשבעת" - בעקידתו של יצחק בי נשבעתי נאם ה' יען אשר עשית וגו'