רש"י על ישעיהו נז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הצדיק אבד" - כגון יאשיהו

"ואין איש שם על לב" - למה נסתלק

"באין מבין" - אין בנותרים מבין מה ראה הקב"ה לסלקו

"כי מפני הרעה" - העתידה לבא אל הדור נאסף הצדיק

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יבא שלום" - כי כן אמר הקב"ה יבא הצדיק הזה אל אבותיו בשלום ואל יראה ברעה "ינוחו על משכבותם" - בהיות הרעה זה שהיה הולך נכוחו ביושרו כמו עשות נכוחה (עמוס ג)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתם קרבו הנה" - הנותרים משנסתלקו הצדיקים ותקבלו פורענותיכם

"בני עוננה" - בני כשפים

"זרע מנאף" - שהזכיר מנאף

"ותזנה" - הנקבה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על מי תתענגו" - מאחר ששבתם מאחרי על מי תשענו להתענג בטובה אילו זכיתם אז תתענגו על ה' אבל עכשיו על מי תתענגו "על מי תרחיבו פה" - כשאתם מתעתעים ומלעיבים בנביאיו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנחמים באלים" - המתחממין בשכבת זרע תחת האילים הם אלה ואלון

"שוחטי הילדים" - לקרבן עכו"ם

"סעיפי" - נקרת הצורים וכן (שופטים טו) אל סעיף סלע

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחלקי נחל" - אבנים אשר בנחל

"חלקך" - בהם ירגמו אותך

"הם הם גורלך" - להתעצב בהם למה כי גם להם שפכת נסך

"העל אלה אנחם" - מלהרע לך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמת משכבך" - משכב ניאופך לעכו"ם על ההרים הרמים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך" - למי שהוא מדמה אותה לאשה מנאפת אשר נואפיה צופים וממתינים לפני פתח ביתה והיא לבה וזכרונה אל הדלת והמזוזה איך תפתח ותצא אליהם

"כי מאתי גלית ותעלי" - אצלי היית שוכבת וגלית הכיסוי שהיו מכוסים יחד ותעלי מאצלי

"הרחבת משכבך" - לקבל בו נואפים הרבה

"ותכרת לך" - ברית מהם

"אהבת משכבם" - כשחזית לך יד ומקום להראות להם אהבתך

"יד" - (אייש"ו בלע"ז) וכן ראו חלקת יואב אל ידי (שמואל ב' יד)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותשורי למלך בשמן" - ואני מתחלה גדלתיך והיית מקבלת פני מלכך בכל מיני תפנוקים ותשורי לשון ראיית פנים כמו אשורנו ולא קרוב (במדבר כד) וכן (שמואל א' ט) ותשורה אין להביא דורון של הקבלת פנים

"ותשלחי ציריך" - שלוחייך למרחוק לגבות מס ממלכי עובדי כוכבים

"ותשפילי" - את חוקי העכו"ם עד שאול כן תרגמו יונתן

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברוב דרכך יגעת" - נתעסקת בצרכייך למלאות תאותך להרבות הונך

"לא אמרת נואש" - אתייאש מאלו ולא אחיש עוד לעסוק בהן כי בתורה ובמצות אתן לב

"חית ידך מצאת" - צורך ידך מצאת הצלחת במעשיך

"על כן לא חלית" - לא נחלה לבך לדאג על עבודתי לעסוק בתורה חית לשון ערבי הוא צורך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת מי דאגת" - ממי נתייראת

"כי תכזבי" - כי פסקת לך מעבודתי וכזבת בי כמו לא יכזבו מימיו (לקמן נח) כל האדם כוזב (תהלים קטז) (פליינצ"ק בלע"ז) וכן כל לשון כזב מי שבוטחין עליו והוא כוזב ובוגד

"הלא אני מחשה" - שהחשתי על כמה פשעים שפשעת בי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אני אגיד צדקתך" - אני תמיד מגיד לך דברים שאם תעשי אותם תצדקי "ואת מעשיך" - שאתה עושה שלא ברצוני לא יועילוך בעת רעתך

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בזעקך יצילוך קבוציך" - יקומו נא קבוצת אלילים ופסילים ומכחישי תורה אשר קבצת ויצילוך בזעקך מצרתך הלא את כולם ישא רוח ולא יוכלו להציל

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואמר סלו סלו" - כה אמר הנביא בשמי לעמי כבשו מסילה סלולה פנו יצר הרע מדרכיכם "הרימו מכשול" - סלקו האבנים שאתם נכשלים רגליכם בהם הם הרהורי רשע

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרום וקדוש" - אני שוכן ומשם אני עם דכא ושפל רוח שאני מרכין שכינתי עליו "שפלים" - נדכאים סובלי עוני וחליים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא לעולם אריב" - אם אביא יסורין על האדם אין תחרותי עליו לאורך ימים ולא קצפי לנצח

"כי רוח מלפני יעטוף" - כאשר רוח האדם שהוא מלפני שניתן בו מאתי יעטוף יודה ויכנע על מעלו כמו (איכה ב) העטופים ברעב בעטף עולל (שם) ונשמות שאני עשיתי

"כי רוח מלפני" - כי זה משמש בלשון כאשר כמו כי תראה כי תבא כלומר כשרוחו נעטפת והוא נכנע אני מבטל ריבי וקצפי מעליו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעון בצעו" - גזלתו "קצפתי" - תחלה ואכהו הסתר פני תמיד מצרתו ואקצוף ועל כי הולך שובב בדרך לבו וסרס את המקרא וכן פירושו בעון בצעו וילך שובב בדרכי לבו קצפתי ואכהו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דרכיו ראיתי" - כשהוא נכנע מלפני שבאתהו צרה

"וארפאהו ואנחהו" - אוליכו בדרך מרפא או ואנחהו ל' הנחה ומרגוע

"לו ולאבליו" - למצטערים עליו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בורא ניב שפתים" - בורא אני לו ניב שפתים חדש כלפי שבאתהו צרה עד עתה והכל קראו עליו תגר יקראו לו שלום שלום "לרחוק ולקרוב" - שניהם שוין מי שנתיישן והורגל בתורתי ועבודתי מנעוריו ומי שנתקרב עתה מקרוב לשוב מדרכו הרעה אמר ה' ורפאתיו מחליו ומחטאיו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והרשעים" - שאין נותנין לב לשוב

"כים נגרש" - הים הזה גליו מתגאים לרום למעלה ולצאת חוץ לגבול החול אשר שמתי גבול לים וכשמגיע שם הוא נשבר על כורחו וכל זה גל חבירו רואה ואינו חוזר בו כך הרשע רואה את חברו לוקה ברשעו ואינו חוזר בו ומה הים רפשו וסריותו על פיו כך הרשעים סריותם בפיהם כגון פרעה אמר מי ה' (שמות ה) סנחריב אמר מי בכל אלהי הארצות (ישעיהו לו) נבוכדנצר אמר (שם יד) אדמה לעליון

"כים נגרש" - כים אשר נגרש שגורש כל היום רפש וטיט

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין שלום" - כלפי שאמר לצדיקים ולבעלי תשובה שלום שלום לרחוק וגו' חזר ואמר אין שלום לרשעים