רש"י על ישעיהו יג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משא בבל" - משא פורענות שעל בבל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על הר נשפה שאו נס" - להקבץ על הר שקט ובוטח בשופי שאו נס לגוים והרימו קול לנקבצים שיבואו עליו

"הניפו יד" - הניפו להם יד לרחוקים שאין יכולים לשמוע ויראו אות הנפת היד ויבואו בפתחי נדיבים של שרי בבל

"פתחי" - כמו בפתחי ותשב בית אביה (בראשית לא) הנפתר בבית אביה ומנחם בן סרוק פתר חרבות כמו והמה פתיחות (תהלים נה)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אני צויתי למקודשי" - שיבאו ויתחילו להתגרות בם והם פרס ומדי אנשי כורש ודריוש שזמנתים לכך "קראתי גבורי לאפי" - לעשות חרון אפי בהם שהם עליזי גאותי שאני מתפאר בהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכלי זעמו" - הם גבורי מדי ופרס "לחבל כל הארץ" - של בבל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כשוד" - כיום ביזה מאת הקב"ה יבא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל ידים" - של בבל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צירים וחבלים" - הם לשון יסורי אשה הכורעת לילד שצירי דלתי בטנה מתפרקים להפתח

"יחילון" - חיל וחלחלה לשון רתת הם

"איש אל רעהו יתמהו" - בני בבל על הצובאים עליהם כי משונים הם

"פני להבים פניהם" - אומה שפניהם צהובים ומאויימין מאד או י"ל שהם עם חושבי מחשבות ואת בני בבל דימה להם על שם התמהון

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחטאיה" - חוטאיה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכסיליהם" - מזלותיהם

"יהלו" - יאירו וכן בהלו נרו (איוב כט) וכן אור כי יהל (שם לא)

"חשך השמש" - מתוך צרתם נדמה להם כאילו חשך השמש

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על תבל" - על ארצם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אוקיר אנוש מפז" - בו בלילה אכבד את דנייאל מפז כשהביאוהו לקרות מכתב מנא מנא תקל ופרסין (דנייאל ה) באדין אמר בלשצר והלבישו ית דנייאל ארגונא וגו' "מכתם אופיר" - קבוצת זהב אופיר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמים ארגיז" - כל צבאם ירגז כשאפיל שרה של בבל שאין הקב"ה נפרע מן האומות עד שנפרע משריהם תחלה שנאמר יפקוד ה' על צבא מרום במרום (לקמן כד) ואח"כ על מלכי האדמה באדמה ואומר איך נפלת משמים הילל בן שחר (לקמן יד) ואחר כך נגדעת לארץ חולש על גוים אף כאן תחלה שמים ארגיז ואחר כך ותרעש הארץ ירעשו יושביה לקול מפלתה שיתמהו בדבר

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה" - יושב בבל "כצבי מודח" - ממקומו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל הנמצא" - בחוץ ידקר "וכל הנספה" - על בני העיר להיות נקלט עמהם במצור יפול בחרב כשתלכד העיר נספה לשון ספות הרוה (דברים כד) ספו שנה על שנה (לקמן כט) ספו על זבחיכם (ירמיהו ז) (ארקוייליי"ר בלע"ז)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירוטשו" - יתבקעו וכן נערים תרטשנה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנני מעיר עליהם את מדי" - דריוש המדי הרג את בלשאצר וכן הוא אומר ביה בליליא קטיל בלשאצר (דנייאל ה) ודריוש מדאה קביל מלכותא (שם ו) "וזהב לא יחפצו בו" - אין חוששים כי אם להרוג ולהנקם על כל הרעה אשר עשו מלכי בבל לכל העמים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וקשתות" - של בני מדי

"נערים" - של בבל

"תרטשנה" - תבקענה בחציהם אשר יורו בקשתותיהם

"ופרי בטן" - עוללים דקים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיתה בבל" - שתי פורעניות באו לה בשתי שנים דריוש הרג בלשאצר ומלך שנה ולשנה השניה נהפכה כמהפכת סדום מן השמים וכן שנינו בסדר עולם (ירמיהו נא) ובא בשנה השמועה של דריוש ואחריו בשנה השמועה והיתה בבל צבי ממלכות וגו' שהיתה מצב וראש הממלכות ושהיתה תפארת גאון כשדים עתה והיתה כמהפכת סדום

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא יהל שם ערבי" - כמו לא יאהל לא יפרוש שם אהל אפי' ערבים שדרכם לישב באהלים ולהסיע מקניהם ממקום למקום לא תמצא חן בעיניהם לקבוע שם אהליהם כי אף למרעה צאן לא תהיה ראויה ולא תתמה על לא יהל הנבאר כאילו היתה בו אל"ף כי הרבה מקומות יש שהברת קול האות במקום אות וכן (איוב לה) מלפנו מבהמות ארץ כמו מאלפנו וכן (משלי יז) שקר מזין על לשון הות כמו שקר מאזין

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ציים" - תירגם יונתן תמון הם נמיות (מרטרינ"ש בלע"ז)

"אוחים" - לא ידעתי מה מין חיה הם אוחים לשון קוצים וחוחים ודרדרים

"ושעירים" - שדים

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וענה איים באלמנותיו" - ויגורו חתולים בארמנותיו

"וענה" - כמו וענתה שמה (הושע ב) ומעונותיו טרפה (נחום ב) ויש לפרש עוד וענה לשון עניית קול

"ותנים" - יענו בהיכלי עונג שלהם

"וימיה" - ימי טובתה לא ימשכו כי כבר הובטחו ישראל (ירמיהו כט) לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם ואותה פקידה על ידי כורש מלך פרס שיטול המלוכה מבבל אחר דריוש המדי כי שניהם מדי ופרס נתחברו עליהם והתנו ביניהם אי מינן מלכי מנייכו אפרכי