רש"י על ישעיהו ב


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באחרית הימים" - לאחר שיכלו הפושעים

"נכון" - מתוקן

"בראש ההרים" - בהר שהוא ראש לכל ההרים בחשיבות ההרים

"ונשא מגבעות" - יגדל נס שנעשה בו מניסי סיני וכרמל ותבור

"ונהרו" - יתקבצו ימשכו אליו כנהרות

"אל בית אלהי יעקב" - לפי שהוא קראו בית אל לפיכך יקרא על שמו אבל אברהם קראו בהר ה' יראה יצחק קראו שדה לשוח בשדה

"לאתים" - (קולטר"ש בלע"ז)

"למזמרות" - (שרפ"ש בלע"ז) שזומרין בהן הכרמים

"בית יעקב וגו'" - האומות יאמרו להם כן והמקרא הזה הוא מוסב על והלכו עמים רבים וגו'

"לכו ונלכה באור ה'" - יאמרו להם כן וי"ת יימרון דבית יעקב אתו וגו'

"כי נטשתה עמך בית יעקב" - הנביא מיסב הדיבור אל השכינ' ואומר כי עד הנה עזבת את עמך בשביל עונם (ד"א הנביא מוכיחן ואמר להם כן כי נטשתה עמך בית יעקב כו' עזבת את מעשה הטוב אשר על ידו נהיית לעם אדם אתם בית יעקב)

"כי מלאו מקדם" - נתמלאו צבאותם ממעשי ארמי' שהיו יושבים במזרח שהיו מכשפים ומשתמשים בשם הטומאה כדאמרינן בחלק נתן אברהם מתנות שמסר להם שם טומאה

"ובילדי נכרים ישפיקו" - בועלים בנות עכו"ם ומתערבים בהם ויולדות להם ילדים ובהם הם מספיקים תמיד ומתעסקים ומתרפקין ונטרחים בהם לשון פן יסיתך בשפק (איוב לו) (דיבטימנ"ט בלע"ז)

"ואין קצה" - ל' קץ

"ישתחוו" - כמו משתחוים

"וישח אדם" - הקטנים

"וישפל איש" - הגדולים והגבורים אנשי החיל

"ואל תשא להם" - הנביא אומר להקב"ה וידעתי כי לא תסלח להם מלהפרע מהם

"בוא בצור" - לבוא בצור לברוח בנקרת הצורים

"והטמן בעפר" - ולהטמן בעפר

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עיני גבהות אדם" - גסות הרוח וכן כל לשון גובה עינים שבמקרא כמה דאת אמר גבה עינים ורחב לבב (תהלים קא)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארזי הלבנון" - דוגמא הוא על הגבורים

"אלוני הבשן" - השלטונין כמו שאלונים פחותים מן הארזים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל כל ההרים הרמים" - על יושביהם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל כל אניות" - תירגם יונתן ועל כל דיתבין בניסי ימא באיי הים שמוצאן ומובאן באניות

"תרשיש" - שם ים ששמו תרשיש

"שכיות החמדה" - פלטרין רצופין במשכיות רצפת שיש כמו ואבן משכית (ויקרא כו) על שם שסוככים בו את הקרקע

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ביום ההוא" - הוא יום הדין

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כליל יחלוף" - כלו יחליף כולם יאבדו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובאו" - יושבי הארץ במערות צורים

"מחלות" - הם הם מערות

"בקומו" - ליום הדין

"לערוץ הארץ" - לשבור רשעי הארץ

"להשתחות לחפור פירות" - גלולים בדמות חפרפרות מיני שרצים שחופרין הארץ שקורין (טלפ"ש בלע"ז)

"ועטלפים" - קילבא (שורי"ץ בלע"ז) יש לפתור עוד את אליליו אשר עשה לו להשתחות ישליך האדם בחריצים ובנעיצין שימצא לפניו כשהולך לברוח ולהטמן

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חדלו לכם מן האדם" - שלא לשמוע לאותן המתעים אתכם מאחרי ולהשתחוות למעשה ידיו

"אשר נשמה באפו" - אשר כל חייתו וכחו תלויה בנשמת אפו שהוא רוח פורח שהיום ישנה בו ומחר תצא ממנו וק"ו לדמות חפרפרות שאין בו ממש ד"א חדלו לכם מכל הדרכים הרעים ולמדו מן האדם אשר נשמה באפו הראיתם למה נחשב הוא וקל וחומר לגלולים למעשה ידיו שאינו נחשב לכלום