רש"י על ירמיהו לא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מצא חן" - בעיני דור המדבר

"שרידי חרב" - מצרים והעמלקי והכנעני

"הלוך להרגיעו ישראל" - בהוליכם לנחול ארץ מרגועם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרחוק" - בזכות אבות "נראה לי" - אני הנביא ואמר לי לאמר לכנסת ישראל אהבת עולם אהבתיך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוד אבנך ונבנית" - בניינים שנים היו לך על ידי אדם לכך חרבו עוד אבנך אני בעצמי בנין שלישי ונבנית לעולם תעדי תתקשטי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחללו" - בשנה הרביעית יחללו את פרים לפדותו בכסף

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נוצרים" - צופים בראשי מגדלים גבוהים להכריז קול נשמע למרחוק ל"א נוצרים כמו נוצר חסד לאלפים (שמות ל"ד) לשון שמירה כלומר יש יום שיקראו אותם ששמרו התורה ויאמרו קומו וכת"י ארי אית אריכות יומיא וסגיא טובא דעתיד למיתי לצדיקיא דנטרו אורייתי מלקדמין

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וצהלו בראש הגוים" - במגדלות גבוהים כדי שישמעו למרחוק

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בם עור ופסח" - אפילו הנכשלים שבהם לא אמאס

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בבכי יבאו" - על ידי תפלה ותשובה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מזרה" - (ספריינ"ש בלע"ז)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונהרו" - יאספו כמו נהר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דשן" - שמן

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קול ברמה נשמע" - קלא ברום עלמא אישתמע קל בית ישראל דבכן על ירמיהו נבייא כד שלח יתיה נבוזראדן מרמתא לשוב מאחר הגולים אל גדליה בן אחיקם כמו שאמר בספר זה (לקמן לט) "רחל מבכה על בניה" - מדרש אגדה אמר שהלכו אבות ואמהות לפייס את הקב"ה על שהעמיד מנשה דמות בהיכל ולא נתפייס נכנסה רחל אמרה לפניו רבונו של עולם רחמי מי מרובים רחמיך או רחמי ב"ו הוי אומר רחמיך מרובים והלא אני הכנסתי צרתי בתוך ביתי שכל עבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי כשבאתי ליכנס לחופה הכניסו את אחותי ולא די ששתקתי אלא שמסרתי לה סימני אף אתה אם הכניסו בניך צרתך בביתך שתוק להם אמר לה יפה למדת סנגוריא יש שכר לפעולתך ולצדקתך שמסרת סימנך לאחותך

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתנודד" - (קומפליינ"ט בלע"ז) לשון מי ינוד לך (לעיל יט)

"יסרתני" - ביסורין אתה הקב"ה

"כעגל לא לומד" - (פושאגויילוני"ץ בלע"ז) לשון מלמד הבקר (שופטים ד) הייתי בתחלה לכך חטאתי לך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נחמתי" - אני מתחרט על תועבותי

"הודעי" - שהתבוננתי בעצמי שמעלתי (אפרינוי"י בלע"ז)

"חרפת נעורי" - שיכולים אויבי לחרפני על חטאת נעורי

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הבן יקיר לי אפרים" - הן דברי שכינה כלומר הוא מתנודד ואני לבי נהפך עלי לרחם שמא בני יקירי הוא כמי שאין לו אלא בן אחד שהוא עושה לו כל רצונו

"שעשועים" - אישבגיימני"ץ בלע"ז

"מדי דברי בו" - בכל עת שאני מדבר בו ומדרש ויקרא רבה די דבורי שנתתי בו שלימדתיו תורתי לרחם עליו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הציבי לך ציונים" - סימנים בדרכי אבותיך הטובים

"תמרורים" - תמרים קטנים נטועים לסימן בדרך ופשוטו של מקרא עשי סימנים לדעת הדרך שהלכת בה מארץ ישראל לבבל שתחזירי באותו דרך כלומר כי ודאי תשובי משם

"דרך הלכת" - הלכתי כתיב וכל מקום שהלכת הלכתי אני עמך ויונתן תרגם שימי לך תמרורים התפלל במרר נפשך (ומנחם פירש תמרורים ענין מועל וכן פירש ותמרות עשן (יואל ג) סא"א)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תתחמקין" - תסתרי ממני שאת בושה לשוב אלי מפני דרכך הנה חדשה נבראת בארץ שהנקבה תחזור אחר הזכר לבקשו שישאנה לשון ואסובבה בעיר אבקשה וגו' ומשם רבי יהודה הדרשן שמעתי נקבה תסובב להיות גבר אני נתתיך כבת הנוטלת עישור נכסים שבעה עכו"ם משבעים סוף שתטלי הכל כבן זכר שהוא יורש הכל

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על זאת הקיצותי" - כך אמר ירמיהו כל מה שהייתי ישן ונרדם בנבואת פורענות בנבואה הזאת הקיצותי מתרדמתי "ערבה" - נעמה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זרע אדם וזרע בהמה" - הטובים והסכלים שבהם אני אזרעם כולם להיות זרע שלי זרע אדם וזרע בהמה תרגם יונתן אקימינון כבני אנשא ואצלחינון כבעירא שאין עונותיה נפקדין עליה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בוסר" - פרי שלא נגמר והוא מקהה את השינים "ושני בנים תקהינה" - הבנים ילקו בעון אבות

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאור" - (איאקלארזי"ר בלע"ז) וכן ת"י לאנהרא "רוגע הים" - שובר הים מנידו ומרתיחו ונעשה קמטים קמטים כמו עורי רגע (איוב ז)

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימושו" - כמו לא ימיש

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם ימדו שמים" - כמה גובהם "גם אני אמאס בישראל" - כלומר כשם שהם לא ימדו ולא יחקרו כך ישראל לא ימאסו בכל אשר חטאו

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"העמק הפגרים" - עמק שנפלו שם פגרי מחנה סנחריב

"והדשן" - מקום שפך הדשן שהיה חוץ לירושלים יוסיפו על העיר ויכניסו כל זה לתוך חומותיה ונבואה זו עתידה לבא

"השדמות" - (קנפני"א בלע"ז)