רש"י על ירמיהו לב


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צרים" - לשון מצור "בחצר המטרה" - לשון בית המשמר

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד פקדי אותו" - פקודת כל האדם היא המיתה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר ירמיהו" וגו' - לא לצדקיהו אמר כן אלא פי' הכתוב למה כלאו וחוזר לדבורו הראשון לפרש מה הדבר אשר הי' אל ירמיהו.

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בא אליך" - על פי הדבור

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את ספר המקנה" - שטר המכירה

"את החתום וגו'" - עם חתימתו כשהוא חתום כדת וחוק

"ואת הגלוי" - שהוחזק בבית דין על פי עדיו וכתבו וחתמו הדיינין אשרתא דדייני הוא קיום השטרות לעשות הדבר גלוי ומפורסם פן ימותו העדים ורבותינו פירשו לענין גט פשוט ומקושר בבבא בתרא

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעיני חנמאל דודי" - ועד עכשיו קראו בן דודי שמא שנים היו ואם אין זאת לא ידעתי מהו ויש נוטים לומר דודו ובן דודו היה חנמאל לירמיהו כגון ראובן נשא את בת שמעון אחיו וילדה לו ימואל וכבר הוליד שמעון ימין הרי ימין דודו לימואל (שבן) אחי אמו הוא וגם בן דודו שהוא בן שמעון אחי אביו של ימואל ואינה היא המדה שלא מצינו בכל המקרא אח האם קרוי דוד

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כה אמר וגו'" - אל תאמר לחנם אני מצניעם שהרי הכל גולים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי כה אמר ה'" - סופן לקנות בתים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יפלא" - לא יכחד ויודע אתה שסופנו לגלות ולמה אמרת לי לקנות שדה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומשלם עון אבות אל חיק" - הדור הזה ההולכים אחרי אבותיהם בדרך הרעה "הגדול הגבור" - ולא אמר והנורא אמר עכו"ם מרקדין בהיכלו איה נוראותיו במסכת יומא

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובאדם" - בשאר אנשים ד"א אותות שהיו שקולין לישראל ולמצרים כיצד ויהי הענן והחשך ויאר הלילה (שמות יד) אותו מזל ששימש חשך למצרים שימש אור לישראל מדרש אגדה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותקרא אותם" - הקרית אותם לשון מקרה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואשר דברת" - רעה עליה היה ובא

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והעיר נתנה" - ולמה לי שדה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הממני יפלא" - וכי העתידות עלומות ממני

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למן היום אשר בנו אותה" - ביום שהוסד הבית נשא שלמה את בת פרעה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולמד אותם" - לשון פעול (אפרננ"ט בלע"ז)

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנני מקבצם" - ברחמים מכל אשר הדחתים שם באפי