רש"י על ירמיהו ו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העזו בני בנימן" - ללכת לעריכם לשמור מבצריהם

"בית הכרם" - שם מקום הוא

"שאו משאת" - נס להקבץ ולהלחם על נפשכם

"הנוה והמעונגה דמיתי" - החרבתי תירגמו יונתן ל' ונדמו נאות השלום (לקמן כה) נדמתה אשקלון (לקמן מז)

"רועים ועדריהם" - משל הוא מלכים וחיילותיהם

"רעו" - אכלו

"את ידו" - את מקומו סביביו

"קדשו" - זמנו

"אוי לנו" - לעת פנות היום

"כי פנה היום" - כאשר פנה לעת ערב הציתו האור בבית המקדש

"כרתו עצה" - לא מפיק ה"א והוא ל' עץ שאין לשון כריתה נופל על העצה ועצה האמור כאן ל' הרבה עצים כמו דגה ל' דגים הרבה

"העיר הפקד" - שבאה פקודתה

"כהקיר" - ל' מקור

"ביר" - באר

"כן הקרה רעתה" - כן נובעת רעתם תמיד מוסיפים ומחדשים

"חלי ומכה" - ע"כ איתיתי עלה מרע ומחא

"הוסרי" - קבלי מוסר

"פן תקע" - פן תנתק

"הוקע" - לשון חיבור והוקע אותם (במדבר כה) ויש ל' הסרת החיבור והרבה תיבות משמשות כן

"עולל" - (גרפאי"ץ בלע"ז) לאחר שבצרו הכרם ונשארו עוללות והעניים באים ועוללים אותם כן יבוזו ויחזרו ויבוזו

"השב ידך" - אתה השונא השב ידך לשלול שנית כבוצר המשיב ידו על סלסלות המסלסל ומחפש העוללות וכן היתה משהגלה את יהויקים והרגו והמליך את יכניה חזר לסוף שלשה חדשים והגלהו חזר לסוף עשתי עשרה שנה והגלה את צדקיהו

"סלסלות" - (רבירקור"ש בלע"ז) כמו סלסלה ותרוממך (משלי ד) כך פירש דונש ומנחם פירש ל' (סלפציר"ש בלע"ז)

"ואעידה" - ל' התראה

"ערלה" - אטומה וכן כל ל' ערלה

"לחרפה" - מחרפין אותו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת חמת ה' מלאתי" - לבי מלא נבואה לבוא חמת ה' עליהם

"הכיל" - כמו להכיל (אשופרי"ר בלע"ז)

"שפוך על עולל" - לשפוך על היונקים

"בחוץ" - בשוק

"מלא ימים" - קרוב למות והוא יתר על זקן

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שדות ונשים יחדו" - יוסבו לאחרים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בוצע בצע" - אונס ממון

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על נקלה" - קל הוא לנביאי השקר להוציא מפיהם ולומר שלום יהיה לכם ובדבר הזה מרפאין בדבורם את השבר העתיד לבא עליהן

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הובישו" - עליהון למבהת

"הכלים" - כמו להכלים

"גם בוש לא יבושו" - אינם מתביישין ממעשיהם הרעים

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרגוע" - מנוחה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והקימותי עליכם צופים" - הוא שמעמידין אנשים על המגדלים עת החירום איש צופה ורואה אם גייס בא לעיר תוקע בשופר ומזהיר את העם להחלץ ולבא על החומה אף אני העמדתי נביאים המשמיעים אתכם את הפורענו' הבאה להזדרז ולתקן דרכיכם שתנצלו והוא כשופר תקיעות הצופה הקשיבו לקול השופר הזה והחלצו

"והקימותי" - פירוש העמדתי להם כבר וכן ת"י ואקימית צופים (גיט"ש בלע"ז)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את אשר בם" - את הרעה אשר בידם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פרי מחשבותם" - שכר מחשבותם

"ותורתי וימאסו בה" - הרי זה דוגמת עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה (שמות ט"ו) שהיה לו לומר היה לי לישועה אף כאן היה לו לומר ותורתי מאסו בה ודרך המקראות לדבר כן

"למה זה לי לבונה" - אשר אתם מקריבים לפני אשר משבא באה

"לא ערבו" - לא נעמו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יחזיקו" - יקחו כמו וישלח ידו ויחזק בו (שם ד) וכן צרה החזיקתני אחזתני

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מגור" - יראה ל"א ל' אסיפה כמו מגורי אל חרב (יחזקאל כא) וכן תרגם יונתן

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והתפלשי" - התגלגלי

"אבל יחיד" - אבל של בן יחיד מי שאין לו אלא בן יחיד ומת

"מספד תמרורים" - לפי שהוא דבוק נקוד מספד בפתח ואינו נקוד מספד בצירי

"עלינו" - כביכול עלי ועליך

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחון נתתיך" - לירמיהו נאמר חזק נתתיך בתוכם ותדע ובחנת את דרכם שתוכיחם והם לא ישמעו בחון ל' חוזק כמו עופל ובחן (ישעיהו לב) הקימו בחוניו (שם כג)

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סרי סוררים" - סרים מן הדרך

"הולכי רכיל" - בין הנחשת והברזל מטילי איבה בין שני שרים שיש בהן כח להתגרות יחד כך שמעתי ואני אומר הולכי רכיל הם וחזקים כנחשת וברזל להחזיק כזביהם וי"ת רכיל זה ל' נוכל מהלכין בנכילו כמא דמערב נחש עם פרזלא ונוכל הוא ל' מחשבה כמו ויתנכלו אותו להמיתו (בראשית לז)

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נחר מפוח" - משל הוא כשצורפים כסף נופחין במפוח ונותנין תמיד עופרת בתוך הכור ומועיל לצרוף אבל אתם באתי לצרוף אתכם המפוח נחר ונחרך מכח האש ותם העופרת כולו נחר לשון חרה אפו (איוב לב) ועצמי חרה מני חורב (שם ל) (אישר"ש בלע"ז)

"לשוא" - על חנם צרף הצורף כי לא הועיל

"ורעים לא נתקו" - מדרכם הרעה כלומר יגעו הנביאים להוכיח ולא הועילו

"נתקו" - (פורצטדאקיי"ץ (בלע"ז) נ"א) ורעים כמו רשעים (סא"א)

"כסף נמאס" - שאינו נצרף בשום יגיעה