רש"י על ירמיהו ה


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' עיניך" - הלא הם בעלי אמונה להטיב ולמה בגדו אלה בך ואין מבקשין אמונה

"הכיתה אותם" - ולא נעשו חולים על המכה לשום על לבם לשוב מרעתם

"קחת" - כמו לקחת

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני אמרתי" - הנביא אומר כך אך דלים הם מחכמה אלו שאני מדבר עמהם "נואלו" - לשון אויל כתרגומו איטפשו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלכה לי אל הגדולים" - הם ישמעו אך לא הועלתי וגם המה יחדו שברו עולו של הקב"ה מעליהם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אריה" - מלכות בבל

"זאב" - מלכות מדי

"נמר" - מלכות אשור

"זאב ערבות" - לשון ערבה ושוחה זאב המדבר

"שקד" - ממהר ומנחם חברו עם ל' שמירה כמו לשקוד על דלתותי (משלי ח) י"ת לשון אריבה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אי לזאת אסלח לך" - בתמיה שמא לזאת אסלח לך ומנחם פירש אי כמו אין אשר בניך עזבוני ואשביע אותם כל טוב "יתגודדו" - יתקבצו גדודים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סוסים מיוזנים משכים היו" - בכל בקר היו משכים לאור בקר בהשכמה "יצהלו" - ל' זה נופל על הסוסים מקול מצהלות אביריו (לקמן ח) לשון צהלה (אנוויישמיצ"ט בלע"ז)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשרותיה" - ל' מישור ומנחם חברו ל' חומה עם אדלג שור (תהלים יח) אך לא יתכנו נטישותיה (צי"ש בלע"ז) שהם שרשי כרם להיות נחשבים עם החומות ולא עם המישור ואני אומר שרותיה ל' שורות הכרם וי"ת בשרותיה בקירוהא ונטישותיה ברניתהא

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמרו לא הוא" - לא מן קדמוהי אתיא עלנא טבתא

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והנביאים יהיו לרוח" - כתרגומו ונביי שקרא יהון ללמא כלומר הנבואה הניבאים לנו נביאי שקר בשמו של הקב"ה דבריהם יהפכו להבל והדבור של קדושה שהם אומרים לנו בשם הקב"ה אינן בהם "כה יעשה להם" - הנביא אומר לאומרים זאת כה יעשה להם כאשר אמר ה' לי ומה אמר ה' לי יען דברכם את הדבר הזה וגו'

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואכלתם" - ותאכל אותם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איתן" - תקיף "גוי מעולם הוא" - מימי קדם התחיל למרוד בי בדור הפלגה בארץ שנער

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשפתו" - מקום נרתק החצים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירושש ערי מבצריך וגו'" - הרי זה מקרא מסורס ירושש בחרב את ערי מבצריך אשר אתה בוטח בהנה

"ירושש" - ימסכן

"בחרב" - על ידי גייסות וכן הוא אומר וחרב לא תעבור בארצכם (ויקרא כו)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האותי לא תיראו" - הלא הים שאינו דואג מפני הפורעות ואינו מצפה לקיבול שכר ירא מפני ואינו עובר הגבול אשר שמתי סביביו

"תחילו" - ל' פחד

"ויתגעשו גליו" - ומרומם לעבור הגבול ולא יוכלו לעבור

"והמו גליו" - שאון קול גדול

"ולא יעברנהו" - הגלים לא יעברו הגבול

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יורה ומלקוש" - כתרגום בכיר ולקיש

"שבועות חוקות קציר" - שבעה שבועות שחקק לנו בהן שתי חוקות קציר חק העומר וחק שתי הלחם

"ישמר לנו" - שיהא הקציר בזמנו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הטו אלה" - הטו החוקות האלה מעליכם שאינם שומרים לכם ואתם כלים ברעב

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישור" - יארוב וכן למען שוררי (תהלים ה) ל' אשורנו ולא קרוב (במדבר כד)

"כשך יקושים" - כאשר ישוך היקוש שעושין ללכוד צביים ביער כשרגלו בא לתוכו והוא נושכו ומחזיקו ברגלו ונלכד וקורין לו (פי"ד בלע"ז)

"הציבו משחית" - (צינב"ל בלע"ז) כן עושין אורבים על עיר או על דרך

"הציבו" - כמו מצב פלשתים (סא"א)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ככלוב" - הוא מקום שמפטמין בו עופות וכן תרגמו יונתן כבית פיטמא (ובלע"ז פרנ"ק)

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עשתו" - ל' עשת שן (שיר השירים ה) גוף עב (ובלע"ז אישפישור"ט)

"עברו דברי רע" - אם באת רעה או עבירה לידם לא נטו ממנה אלא עברו בה ועשאוה

"לא דנו דין יתום" - למען יצליחו

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמה" - תמהון

"ושערורה" - דבר מגונה לכל ומהו דבר התמהון הנביאים נבאים שקר ואומרים הוו גוזלין ואונסין והכהנים שהם שופטי העם ונוגשיהם ירדו את העם על ידי הנביאים כלומר לאחריהם כמו (שמואל ב טז) והמלך עובר וכל העם עוברים על ידו (רודף) (ס"א דדוד) אחריו אף כאן על ידיהם אחריהם לעשות כדברי הנביאים