רש"י על יחזקאל ל טז

רש"י על יחזקאל • פרק ל >>
ב • ג • ד • ה • ח • ט • יב • יד • טז • יז • יח • כא • כב • כד • כה • 


"להבקע" - חומתה תבקע

"צרי יומם" - צרים יבאו עליה יום יום