רש"י על יחזקאל ל


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הה" - כמו אהה הה ליום העתיד לבא על אותן העכו"ם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עת גוים" - עידן תבר עממיא

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיתה חלחלה בכוש" - ל' רעד כשישמעו מפלת מצרים יחרדו לנפשם פן יעלה מלך בבל עליהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל הערב" - ת"י וכל סומכוותא כל העורבים ערובת מצרים גרנסיא"ה בלע"ז "ארץ הברית" - כורתי ברית למצרים לעזור לה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בתתי אש" - חמתי כאש

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלאכים מלפני" - גדודי גייסות הולכים בשליחותי בשיירות רבות להחריד את כוש היושבת בטח "בצים" - כמו וצים מיד כתים (במדבר כד) וכן תרגמו יונתן בלגיונין

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונתתי יאורים" - ארץ היאורים היא מצרים "ומכרתי" - כתרגומו ואימסר

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועשיתי שפטים בנא" - אלכסנדריא

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להבקע" - חומתה תבקע "צרי יומם" - צרים יבאו עליה יום יום

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והנה בשבי תלכנה" - שתיהן המדינות און ופיבסת

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חשך היום" - ימנע האור

"ענן יכסנה" - צרה תבוא עליה ותכסנה ותחשך כיום כסוי הענן

"ובנותיה" - וכפרנהא

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי" - כבר פעם אחרת שנתתי חילו ביד נבוכדנצר בשנה הרביעית ליהויקים כמה שנאמר בספר (ירמיהו מו) למצרים על חיל פרעה נכה מלך מצרים אשר היה בכרכמיש על נהר פרת אשר הכה נבוכדנצר וגומר

"והנה לא חובשה" - מאותו היום והלאה כמה שנאמ' בספר (מלכים בכד) בסופו ולא יסף עוד מלך מצרים לצאת מארצו כי לקח מלך בבל מנהר פרת עד נחל מצרים ובסגנון זה נתנבא ירמי' גם הוא על אותה המכה בלשון רפואה אין לה שנאמר (ירמיהו מו) עלי גלעד וקחי צרי בתולת בת מצרים לשוא הרבית רפואות תעלה אין לך לא חובשה ל' קשירה שקושרין עצם הנשבר

"לשום חתול" - מעשה בגדים ורטייה כמו (לעיל טז) והחתל לא חתלת

"לתפוש בחרב" - שיהא לו עוד כח להלחם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושברתי את זרועותיו" - אשבור את השנית ותהיינה שתיהן שבורות כלומר כבר לקח מלך בבל מצד הא' עוד אמסור לו יתר המלכות כולו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחזקתי" - לשון חוזק

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והחזקתי" - ל' אחיזה שאוחז בידו לסמיכה שלא תפול וסופו יוכיח וזרועות פרעה תפולנה שאינו אוחז בהן