רש"י על יחזקאל יח


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מה לכם אתם מושלים את המשל" - אשנפלאנ"ץ בלע"ז

"אבות יאכלו בוסר" - פרי עד שלא נתבשל ביירגו"ץ בלע"ז

"ושני הבנים תקהינה" - אגאצירונ"ט בלע"ז כך דרכו של הקב"ה האבות חוטאים והבנים לוקים שהרי כמה שנים חטאו מלכי ישראל קודם שגלו ואף אנו לא נדאג ללקות בעונינו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משול" - כמו למשול

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל הנפשות לי הנה" - ולמה ילקה הבן שלא חטא לי הלא שלי הוא

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל ההרים לא אכל" - בטוריא לא פלח לטעוותא לאכול זבחי מתים

"אל גלולי" - שאר עבודת כוכבים כגון הבעל שבשומרון והעגלים שבבית אל ושבדן

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יונה" - לשון אונאה כלומר שום איש לא הונה

"חבולתו חוב ישיב" - אם חבל שלמת רעהו בחובו ישיב אותו לו כבוא השמש

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועשה אח מאחד מאלה" - ת"י ויעבד לאחוהי מחדא מאילן

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והוא את כל אלה" - את כל הטובות האלה שעשה אביו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תועבה עשה" - משכב זכור

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויראה ולא יעשה כהן" - ראה בלבו שאין טוב לעשות כן איאפרצוי"ט בלע"ז

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעני השיב ידו" - מעשות לו רעה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל צדקותיו לא תזכרנה" - פירשו רבותינו במתחרט עליהם

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא יתכן" - כמו לא יתקן אפייאט"ש בלע"ז

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שובו והשיבו" - שובו אתם והשיבו את אחרים רטורני"ר בלע"ז