רש"י על יחזקאל יט


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה אמך לביא" - כמה היתה חשובה אמך אתה צדקיהו שנמשלה ללביאה "בין אריות" - שרי יהודה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותעל אחד מגוריה" - על בני יאשיהו נאמרה קינה זו שראשון הוא יהואחז "אדם אכל" - גוזל את ישראל כי ישראל נקראו אדם כמו שנאמר (לקמן ל"ד) ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם אתם ולפי המשל כל חיה שטעמה טעם בשר אדם מתגרה באנשים לעולם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישמעו אליו גוים" - פרעה מלך מצרים

"בשחתם נתפש" - גומין חופרין ומכסין פיהם בקש והחיה נופלת בתוכה

"בחחים" - כמין טבעות ברזל נוקבין חוטמו ומושכין אותן בהן

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותרא" - אמו כנסת ישראל

"כי נוחלה" - לשון חולי

"ותקח אחד מגוריה" - יהויקים

"כפיר שמתהו" - מלך כל כפיר שבמקרא ארי בחור וגבור

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידע אלמנותיו" - מענה את הנשים והורג את בעליהן ויש פותרין אלמנותיו כמו ארמנותיו וידע לשון פגור והרס כמו וגבוה ממרחק יידע (תהלים קל"ח) "ועריהם החריב" - שנתן מס על הארץ לתת לפרעה בכל שנה כמו שנאמר (מלכים בג)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתנו עליו גוים סביב ממדינות" - וישלח ה' בו את גדודי ארם ואת גדודי כשדים ואת גדודי מואב ואת גדודי בני עמון (שם כ) ויתנו עליו גוים ואיתכנשו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בסוגר" - ת"י בקולרין "במצדות" - להיות כלוא שם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמך כגפן" - עוד זה מן הקינה

"בדמך" - לשון דמיון ומשל כלומר דומה אתה למי שהיתה אמו כגפן שתולה על מים

"פוריה" - כמו פורה ראש לשון עושה פרי

"ממים רבים" - על ידי מים רבים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מטות עוז אל שבטי מושלים" - שלטונין תקיפין ומלכין גברין "עבותים" - אילנות שענפיהן מרובין

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותתש" - כל נתישה ונטיעה היא דבר המוטל בפיזור על פני כל הארץ

"ורוח הקדים" - נבוכדנצר

"הוביש פריה" - שחט את בני צדקיהו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותצא אש ממטה בדיה" - מעון מלכיה ושריה באת לה הרעה

"קינה היא ותהי לקינה" - איליא היא נבואתא ותהא לאיליא