רש"י על יחזקאל יז


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חוד חידה" - הנבואה שבענין בלשון חידה הוא שהוא מדמה את נ"נ לנשר ואת מלכי יהודה לצמרת ארזים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארך האבר" - כמו כנף אל"א בלע"ז לשון אחר כמשמעו לשון אברים ממש

"הרקמה" - נוצתו נאה ומצויירת

"את צמרת הארז" - כל נוף האילן בלע"ז צימא הוא משל שהגלה את יהויקים וגבוריו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את ראש יניקותיו קטף" - גדולתו ומלכותו השפיל יניקותיו כמו ענפיו "ויביאהו אל ארץ כנען" - אל ארץ תגרים הוא בבל

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקח מזרע הארץ" - את צדקיהו בנו

"בשדה זרע" - בירושלים בעיר מלוכה

"קח על מים רבים" - נשרש על מים רבים כלומר נתן לו גדולה וממשלה על סביביו

"צפצפה" - מין אילן ערבה שענפיו מרובים שאלק"א בלע"ז

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סורחת" - כמו (שמות כו) וסרח העודף גדולה

"שפלת קומה" - לעבוד למלך בבל

"דליותיו" - זמורותיו

"אליו" - אל מלך בבל

"תחתיו" - תחת מלך בבל

"בדים" - מוטות

"ותשלח" - ותגדל

"פראות" - ענפים רבים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי נשר אחד" - מלך מצרים

"כפנה שרשיה" - לשון רעבון כמו לשוד ולכפן (איוב ה) רעבו ונתאוו שרשי הגפן הזאת לאותו הנשר תוספות ויש משמע כפנה כמו אספה והוא הפוך ובדברי רבותינו יש מן הדומה לו שקורין לאסיפת העם כנופיא וכפנא הוא כמו כנפה אמאש"א בלע"ז

"ודליותיו שלחה לו" - ושלוחיה שלחה לו לבא אליה ולהשקות אותה

"מערגות מטעה" - מהעוגיות מים שעשה לו הנשר הראשון

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל שדה טוב וגו'" - כלומר ועל חנם עשתה זאת כי אל שדה טוב היתה שתולה "לגפן אדרת" - לגפן תקיף

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמור" - כל האלפא ביתא במקרא זה ותמיה אני כי אינו נמנה במסורת

"ינתק" - הנשר הראשון

"את פריה יקוסס" - כמו יקוצץ הם בני צדקיהו ששחטן לעיניו

"טרפי" - עלי פוייליי"א בלע"ז

"ולא בזרוע גדולה ובעם רב" - יבא הנשר השני לעזרתה

"למשאות אותה משרשיה" - לנוכח העוקרות ומסיעות אותה משרשיה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והנה" - עתה שתולה כרצונה "התצלח" - איפשר שתצלח זו שבגדה במי שנטעה ראשון

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה אלה" - מה החידה הזאת ופירשה להם

"ויקח את מלכה ושריה" - הם צמרת הארז יהויקים ושריו

"בבלה" - היא עיר הרוכלים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מזרע המלוכה" - צדקיהו "אילי הארץ" - שרי הארץ

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעמדה" - למען יתקיים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשפוך סוללה" - כשיבא נבוכדנצר וישפוך סוללה על ירושלים "להכרית נפשות רבות" - להרוג את בני העיר

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נתן ידו" - הבטיח באמונה ונשא ידו בברית

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונתתיו בראשו" - הוא סמוי עיניו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופרשתי עליו רשתי" - כמו שפירשתו למעלה בתחילת הספר (לעיל יב) שזימן צבי להלוך על גג המערה "ונשפטתי" - ואתווכח עמו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת כל מברחיו" - כתרגומו וית כל גיברוהי ומנחם חברו עם ברח דודי (סוף שיר השירים) וכה פתרונו ואת כל הבורחים

"בכל אגפיו" - בכל כנפיהם כלומר בכל כחם בחרב יפולו

"יפרשו" - שרונאפנדו"ן בלע"ז

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולקחתי אני" - את מלך המשיח

"ונתתי" - כתרגומו ואקיימיניה

"רך אקטוף" - אין דרך להרכיב אלא מן הרך שגדל אשתקד שקורין גרייפי"א בלע"ז

"ותלול" - לשון תל שדרך תל להיות גבוה ותלול אומנצלי"ה בלע"ז

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תשכונה" - דגשות הנו"ן משמש תחת נו"ן שנייה כאלו כתוב תשכוננה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השפלתי עץ גבוה" - את הכשדים שהיו מושלים בישראל

"הובשתי עץ לח" - צדקיהו וזרעו

"והפרחתי עץ יבש" - יהויכין שגלה בלא בנים יוליד בבבל את זרובבל והוא יהיה פחת יהודה למשול