רש"י על יחזקאל יא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והנה בפתח השער וגו'" - הם הם שאמר למעלה אחוריהם אל היכל ה' אלא שלא פירש שם מי היו וכאן פירש את שמות שנים מהם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האומרים לא בקרוב" - יבאו דברי הנביאים עלינו

"בנות בתים" - אין לחוש להם אלא בנות בתים ושבת בתוכם כי לא נגלה מן העיר הזאת עד מותנו

"היא הסיר ואנחנו הבשר" - כשם שאין הבשר יוצא מן הסיר עד גמר בישולו כך לא נצא ממנה עד שנמות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כן אמרתם" - ידעתי כי זאת אמרתם שירושלים הסיר ואתם הבשר ואני אומר לכם כי לחללים שנתתם בה היא לסיר שהם נגמרו בה אבל לכם לא תהיה לסיר לקלוט אתכם עד יום מיתה כי אתכם אוציא מתוכה "ומעלות רוחכם" - העולה על דעתכם בוטר"א טלנ"ט בלע"ז

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוציא" - כמו להוצי' ולשוא בניתם הבתים כי בגלות תלכו האבות והבנים ואין יורש את הבתים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרב יראתם" - כשפניתם לעזרה למלך מצרים כמו שנאמר בצדקיהו וימרד בו לשלוח מלאכיו למצרים (לקמן יז)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על גבול ישראל" - בסוף הגבול והיא רבלה ארץ חמת היא אנטוכיא שם נשפט צדקיהו ביד נבוכדנצר כמו שנאמר בספר (מלכים ב כה) שם שחט את בניו שם נקר את עיניו והיא סוף הגבול שנאמר במרגלים ובכמה מקומות עד לבא חמת (במדבר יג)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תהיה לכם לסיר" - המשמרת נתחיה עד גמר בישולם

"ואתם תהיו בתוכה לבשר" - שחותכו בתוכה ותשברו בתוכה כבשר בסיר ובתוך קלחת

"אל גבול ישראל אשפוט אתכם" - ולא בתוכה תמותו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחיך אחיך" - גלות שומרון וגלות יכניה

"וכל בית ישראל" - שהלכו בגולה

"אשר אמרו להם" - אשר אמרו עליהם יושבי ירושלי' שלא גלו עם יכני' שהמליך עליהם נבוכדנצר את צדקיהו ועתה גם הם משחקים על אחיהם שגלו ואומרי' עליהם רחקו מעל ה'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למקדש מעט" - לבתי כנישתא דאינון יתבין תניין לבית מקדשא

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לב בשר" - לב רך ונוח להכנע

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואל לב שקוציהם וגו'" - ואותם אשר אל לב שקוץ ותועבות לבם הולך שנשארו בירושלים שלא גלו וטועים בעכו"ם ושקוציהם "דרכם בראשם נתתי" - שאוציא עליהם חרב ושבי וילכו בגולה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישאו הכרובים" - לאחר שגמר דבריו אלי נסתלק

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על ההר אשר מקדם לעיר" - הוא הר הזיתים שהוא במזרחו של העיר וזה מסע שלישית

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במראה ברוח אלהים" - נדמה לי כאלו עכשיו הוא מחזירני מירושלים לבבל