פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על ראש הכרובים" - על ראש ארבעה חיות המרכבה ובפרשה זו חזר לקרותם כרובים לפי שנהפכו פני השור לפני כרוב כמו שכתוב בפרשה זו ואמרו רבותינו יחזקאל בקש רחמי' והפכו לכרוב אמר לפניו רבונו של עולם אין קטיגור נעשה סניגור

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בינות לגלגל" - בין האופנים כל מקום שנאמר ויאמר ויאמר אינו אלא לדרוש הקב"ה אמר לגבריאל והוא בקש מן הכרוב לתתם לו כדי שיצטננו הגחלים ותקל הגזירה וכן הוא מפורש בענין וישא ויתן אל חפני לבוש הבדים "וזרוק על העיר" - לא זרקם מיד ואע"פ שקבלם לבוש הבדים לא השליכם עד לאחר שש שנים לקבלתו שנתעממו הגחלים בידו כל שש שנים ותדע שהרי נבואה זו בשנה הששית נאמרה והעיר חרבה בשנת אחת עשרה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מימין לבית" - בדרום "החצר הפנימית" - היא העזרה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על מפתן הבית" - הוא הסילוק עצמו האמור למעלה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד החצר החיצונה" - הר הבית יכול מפני שהקול נמוך ת"ל כקול אל שדי בדברו אלא משהוא מגיע לחצר החיצונה הוא נפסק

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והנה ארבעה אופנים" - לפי שנשתנית אחת מן הפנים הוזקק לחזור ולשנות כאן כל מעשה החיות כבראשונה שלא תאמר מרכבה אחרת היא

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידיהם" - של אופנים הם החור שהמרכב' מתגלגל' בתוכן שקורין בויי"ל בלע"ז וי"ת ואשדתהון ושפוכיה' "לארבעתם אופניהם" - לארבעת אופני החיות

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להם קורא הגלגל באזני" - אני שמעתי שהמלאך היה קורא את האופן גלגל "קורא הגלגל" - להם נקרא שם גלגל

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פני האחד פני הכרוב" - הם היו פני השור שנהפכו לכרוב

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתח שער בית ה'" - פתח ההיכל "הקדמוני" - שבמזרח וזה היה מסע סילוק השני ממפתן בית קדשי הקדשים לעזרה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היא החיה" - מתוך שראיתי במרכבה זו כל מעשה המרכבה הראשונה אני אומר היא אשר ראיתי בנהר כבר

"ואדע" - כי נהפך פני השור לפני כרוב והיו בה שני פני אדם פנים קטנים של ילד ופנים גדולים של אדם