רש"י על יחזקאל יב


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כלי גולה" - כלי לשתות ומקידה קטנה ללוש בה חררה אות לבית ישראל שבירושלים שיעשו כן ולא יצטרכו ללוש בצק בגומא על גבי קרקע והחצצים נכנסים בתוכו והם לא שמעו לו והוצרכו לכך והוא הכתוב בספר קינות ויגרס בחצץ שני (איכה ג) במדרש קינות

"וגלה יומם" - מיום אל יום שנים שלשה ימים נהוג בעצמך כאדם המכין צעדיו לגלות שיראו בני הגולה וישאלו מה מעשיך ואתה תגיד להם שסימן הוא לצדקיהו ועמו וישלחו להם אלו את שלוחיהם ויודיעו לאחיהם וקרוביהם אשר שם ככל אשר ישמעו מפיך וכן כל יומם שבמקרא לשון יום יום הוא דבר הנוהג ימים רבים כך שמעתי משמו של רבי מנחם ואמת דבריו

"אולי יראו" - שמא יבינו אפרצברונ"ט בלע"ז

"כי בית מרי המה" - לפיכך עדיין הוא שמא

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמוצאי" - קומ"א אישוא"ש בלע"ז

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חתר לך בקיר" - סימן לצדקיהו שיצא דרך מחתרת מערה כי ירא לצאת דרך בפרהסיא מפני הכשדים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעלטה תוציא" - לכשתחשך תוציא את כליך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כלי הוצאתי ככלי גולה יומם" - יום יום הייתי מראה להם שאני מתקן לעצמי כלי גולה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנשיא המשא הזה" - על המלך צדקיהו אני מראה המשא הזה לשון נבואה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פניו יכסה" - מחמת כלימה שהוא בורח מן העיר לילה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופרשתי את רשתי עליו" - מערה היתה לו מביתו עד ערבות יריחו ויצא דרך המערה מה עשה הקב"ה הביא צבי אחד לפני חיל כשדים והולך לפניהם על גג המערה והם רודפים אותו וכשיצא צדקיהו מן המערה בערבות יריחו ראוהו יוצא ותפשוהו "ואותה לא יראה" - כי ברבלה בארץ חמת דבר אתו משפטים ועיור את עיניו ואח"כ הביאו לבבל כמה שנאמר בספר (מלכי' ב כה ובירמיהו לט)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל אגפיו" - שריו ומנחם פתר בו לשון כנפים "אזרה לכל רוח" - אפנדר"י בלע"ז הם יוחנן בן קרח ושרי החיילי' שגלו למצרי' ושם השיגתם חרבו של נבוכדנצר כשהחריב את מצרי'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למען יספרו את כל תועבותיהם" - ויאמרו בעונינו לקינו כי כזאת וכזאת עשינו ואודיע כי לא על חנם כליתים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ממלואה" - מעושרה "מחמס כל היושבים בה" - בעון חמס יושביה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנושבות" - לי"ש אשייא"ש בלע"ז

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה המשל הזה" - למה אתם מושלים כן תמיד בפיכם למשול דבר זה "יארכו הימים" - ולא תבוא הפורעניות ובתוך כך יאבד החזון הרע שהנביאים נבאים לנו וישתכח וישתקע

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימשלו" - ל' משל

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא יהיה עוד כל חזון שוא" - לא יוכלו עוד נביאי השקר להבטיח אתכם שלום על שקר כי מהרה אקדים את דברי נביאי האמת לבוא "מקסם חלק" - דבנייל"א בלע"ז קסם של חלקלקות

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תמשך" - שר"א אלונגי"א בלע"ז

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לימים רבים" - הנבואה לא תתקיים אלא לזמן מרובה