רש"י על יחזקאל ב


"ויאמר אלי בן אדם וגו'" - בן אדם קורא ליחזקאל מתוך שראה המרכבה הולך בין עלייה ומשתמש בה כמלאכים לומר אין כאן ילוד אשה אלא זה (כ"ן הטעי"ם אי"ש אח"ד לר' והנאה"ו) ול"נ שלא קראו בן אדם אלא בשביל שלא תהא דעתו רחבה עליו מתוך שהיה גס לבו במראה המרכבה ובמלאכת עליונים סא"א

"את מדבר אלי" - את המתדבר עמי וכבוד הוא לכתוב מדבר כלפי מעלה שהאומר מדבר בשו"א נשמע כאדם המדבר לחבירו פונה אליו פנים אל פנים והאומר מדבר (בחיר"ק) משמעו שהשכינה מדבר בפני עצמו בכבודו ושלוחיו ישמעו בורפאלי"ן בלע"ז

"אל גוים המורדים" - שני שבטים קרויין שני גוים

"והבנים" - לפי שאמר אבותם פשעו בי ואלו בניהם קשי פנים

"והמה" - שמא ישמעו שמא יחדלו מלשמוע

"כי ידעתי כי בית מרי" - הם אנשי קנתורין אלא שאני חפץ שידעו לעת פורענותם כי נביא היה בתוכם שהוכיחם ולא שמעו

"סרבים" - לשון מרדות כלומר סרבנים ודונש פתר אותו לשון קוצים ועשרים שמות להם

"וסלונים" - לשון קוצים וכן סלון ממאיר וקוץ מכאיב (לקמן כח)

"ואל עקרבים אתה יושב" - העם אשר אתה מוכיח ילאוך ויקניטוך כאלו אתה יושב על עקרבים העוקצין אותך מכל צדדיך

"עקרבים" - אגלינטייר"ש בלע"ז ל"א עקרבים ממש וכן תרגם יונתן ובגו עמא דעובדיהון דמן לעקרבין את יתיב

"אל תהי מרי" - מלילך בשליחותי

"פצה" - פתח וכן פצו עלינו פיהם (איכה ג)

"פצה פיך ואכול" - משל הוא הטה אזניך ושמע ויערב לך כאילו אתה אוכל מאכל לרעבון

"את אשר אני נותן אליך" - מה היא הנתינה היא מגילת הספר

"והנה וגו'" - יש דברים משמשין ל' זכר ולשון נקיבה כמו השמש יצא על הארץ (בראשית יט) וזרחה לכם יראי שמי שמש וגו' (מלאכי ג) אל המחנה האחת והכהו (בראשית לב)

"פנים ואחור" - מה דהוה מן שרויא ומה דעתיד למהוי בסופא

"קינים" - פורענות של צדיקים בעולם הזה

"והגה" - מתן שכרן שירננו עליו לעתיד לבא

"והי" - נהי של רשעים לעולם הבא