רש"י על יחזקאל ג


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואוכלה ותהי בפי וגו'" - וקבילתה' והוו פתגמה' בפומי כדבש חלי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עמקי שפה" - שיהא להם לשון עמוק שאינך מכיר בו "אל בית ישראל" - כי אל בית ישראל אני שולחך אשר לשונם כלשונך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם לא אליהם שלחתיך וגו'" - ל' שבועה היא אם אליהם שלחתיך חי אני אם לא המה ישמעו אליך ומקרא מסורס הוא

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כשמיר" - מין תולעת הוא שמראין אותו על האבן והיא נבקעת כנגדו (הג"ה ל"א שמיר ל' סלע חזק ובתרגום ירושלמי הוא תרגום של צור וכן תרגום מצור החלמיש (דברים ח) שמיר טנרא ויש משמע שמיר הברזל החזק כי כמו שנקרא הצור החזק שמיר כמו כן נקרא הברזל שמיר בשביל חזקו סא"א)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כה אמר אדני אלהים" - הנבואה הזאת לאומרה אליכם "אם ישמעו ויחדלו" - או ישמעו או יחדלו אתה אמור אותה אליהם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותשאני רוח" - לאחר שגמר דבריו צוה אל הרוח לשאתו אל המקום אשר בני הגולה שם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משיקות" - נשיקה מקישות זו אל זו ושיר נשמע בהקשתן כמו שאומר למעלה ואשמע את קול כנפיהם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואלך מר" - שהיה קשה בעיני לקנתר את בני עמי "ויד ה' עלי חזקה" - אכפו וכחו להוליכני על כרחי

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תל אביב" - לתל אביב שם מקום "משמים" - משתומם אדם משותק מלדבר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צופה נתתיך" - למה אתה שותק הלא כצופה שמעמידים על המגדלים לראות אם יבאו גייסות לעיר יתקע בשופר להזהיר את העם שיתכנסו ויתחזקו כן נתתיך להזהירם להשמר מן הפורענות שלא אביאנו עליהם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונתתי מכשול לפניו" - כשהוא עושה דבריו בהצנע ומרא' עצמו כצדיק אני נותן עבירה מפורסמת לפניו כדי לגלות מעשיו וכשאבי' רעה עליו לא יהרהרו אחרי "ולא תזכרנה צדקותיו" - פירשו רבותינו בתוהא על הראשונות שמתחרט על הצדקו' הראשונות שעשה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והנה שם כבוד ה' עומד" - הקדים על ידו לילך שם מדת ענוה יתירה מה שאין דרך בשר ודם לעשות כן התלמיד ממתין לרב וכאן הרב ממתין לתלמי'

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הסגר בתוך ביתך" - להראותם שאינם ראויין לתוכח'

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה נתנו עליך עבותים" - הוי אסור בביתך כאילו נאסרת בעבותים וכן ת"י הא גזירת פתגמי עליך כאסור גדילן וגו'

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובדברי אותך" - כשאחפוץ לדבר אתך אשלחך אליהם

"ואמרת אליהם כה אמר ה' אלהים" - את כל דברי שליחותי

"השומע ישמע" - אין זה מן השליחו' אלא הרוח הקודש אמר לנבי' אתה אמור אליה' שליחותי והם השומע ישמע והחדל יחדל כי ידעתי כי לא כולם ישמעו כי בית מרי המה