רש"י על חבקוק א


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המשא אשר חזה" - מטל נבואתא מה שנשא וקבל ברוח הקדש

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד אנה ה'" - צופה היה ברוה"ק שעתיד נבוכדנצר למלוך בכיפה ולהיות מיצר לישראל כענין שנאמר בנבואתו כי הנני מקים את הכשדים וגו' ועל זאת היה מתאונן ומתפלל "אזעק אליך חמס" - אזכיר לפניך חמס העשוי לי ואינך מושיע

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"און" - ביזה וחמס

"ועמל תביט" - עמל זה אתה מביט ואינך עוזר

"ויהי ריב ומדון ישא" - וזה נבוכדנצר הנושא ריב ומדון הווה ומתקיים ומצליח ויהי ויתקיים אותו אשר ריב ומדון ישא כן תרגום יונתן

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כן תפוג תורה" - על זה שישראל רואין הצלחתו שלו תפיג ותעבור תורה מהם וישמעו לו וישתחוו לצורה בבקעת דורא

"ולא יצא לנצח משפט" - הדת להמיתו

"מכתיר" - סובב כמו (תהלים כב) אבירי בשן כתרוני

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תאמינו כי יסופר" - זאת לכם אשר אני מקים את הכשדים העם אשר לא היה כדאי להבראות כמו שנאמר (ישעיהו כג) זה העם לא היה הם אחד משלשה דברים שהקב"ה כביכול מתחרט על בריאתם ועתה יקום ויהיה מר ונמהר לרוץ וללכת למרחבי ארצות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ממנו משפטו ושאתו יצא" - ממנו שופטים ממנו מלכים המטילין משא ואימה על הכל משפטים יושטיצ"א בלע"ז

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופשו פרשיו" - רבו פרשיו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לחמס יבוא" - לשלול ולבוז "מגמת פניהם" - לשון הגמיאיני נא (בראשית כד) יגמא ארץ (איוב לט) רץ במרוצה לשעה קלה כברת ארץ כאלו גמא ושתה הארץ שלפניו ואף כאן מגמת פניהם גמיאת שאיפת פניהם דומה לרוח הקדים עזה שברוחות כן תירגם יונתן

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והוא במלכים יתקלס" - מתלוצץ בהם וכל לשון קלסה ל' דבור הנדברים בו יש לטוב יש לרע פרלרי"ץ בלע"ז

"משחק" - כמו שחוק כמו משמר מסתר

"לכל מבצר ישחק" - אם אויבו במבצר חזק ישחוק לו

"ויצבור עפר" - עליו ברוב חיילותיו כל אחד נושא משא עפר והרי היא לפני החומה תל גבוה ונלחמים בה על העיר והיא שפיכת סוללה כי כולן מתורגמות ויצבור עלה מליתא ואף היא ל' מילוא שהיה בעיר דוד הוא תל גבוה ונלחמים בה שעל ראשה מגדל בנוי ושיפועו משפע לצדדין וסביבות מרגלותיו חומה נמוכה להחזיק העפר מליפול

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אז חלף רוח" - אז בראותו דרכו צלחה רוח חולפת ועוברת עליו רוח אשמה ומהו הרוח זה כחו לאלוהו הכח הזה הוא נותן לאלוהו ואמר אלהי עשה לי כל החיל הזה אמר הנביא ואתה למה תחריש לכל זאת הלא אתה מקדם אלהי קדושי וכו' וזה שכתוב לא נמות אחד מתיקוני סופרים שבמקרא הוא שכינה הכתוב וכן (מלאכי א) והפחתם אותו וכן הרבה המפורשים בספרי ולפי תיקון הסופרים זה פירושו הלא אתה אלהי מקדם קדושי אל תתני למות בידו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' למשפט שמתו" - ידעתי כי לא העמדתו לזה אלא לשפוט את המורדים בך ומכל מקום כל זה למה יתקיים הלא טהור עינים אתה מראות ברע

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והביט" - כמו ולהביט אל עמל "צדיק ממנו" - שהוא מסמא את עיני צדקיהו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותעשה אדם" - לפני נבוכדנצר הפקר כדגי הים שכל הרוצה לצוד צודה מהם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כלה בחכה העלה" - כל האדם זה נבוכדנצר העלה בחכה שלו "יגורהו" - לשון אגרה בקציר (משלי י) נהרסו ממגורות (יואל א)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יזבח לחרמו" - לע"א שהוא אומר שהיא כובשת הכל לפניו

"בהמה" - כמו בהם בשבילם

"בריאה" - שמנה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"העל כן יריק חרמו" - יש תמיהות הרבה המתקיימת כמו הנגלה נגליתי דעלי (שמואל א ב) הרואה אתה (שם ב טו) אף כאן הנראה בעיניך שעל כן הוא מצליח כל שעה שיריק חרמו על הכל ולצוד ציד יריק כמו (תהלים לה) הרק חנית וירק את חניכיו (בראשית יד) מזדיין בחרמו