רש"י על דברים כו יג

<< רש"י על דברים • פרק כו >>
א • ב • ג • ד • ה • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ואמרת לפני ה' אלהיך" - התודה שנתת מעשרותיך

"בערתי הקדש מן הבית" - זה מעשר שני ונטע רבעי ולמדך שאם שהה מעשרותיו של שתי שנים ולא העלם לירושלים שצריך להעלותם עכשיו

"וגם נתתיו ללוי" - זה מעשר ראשון וגם לרבות תרומה ובכורים

"לגר ליתום ולאלמנה" - זה מעשר עני

"ככל מצותך" - נתתים כסדרן ולא הקדמתי תרומה לבכורים ולא מעשר לתרומה ולא שני לראשון שהתרומה קרויה ראשית שהיא ראשונה משנעשה דגן וכתיב מלאתך ודמעך לא תאחר לא תשנה את הסדר

"לא עברתי ממצותיך" - לא הפרשתי ממין על שאינו מינו ומן החדש על הישן (ולא מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש)

"ולא שכחתי" - מלברכך על הפרשת מעשרות