רש"י על דברים ד כב

<< רש"י על דברים • פרק ד >>
ב • ו • ח • ט • י • יד • טז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • לא • לב • לד • לה • לז • לח • מא • מד • מה • מז • 


"כי אנכי מת וגו' אינני עובר" - מאחר שמת מהיכן יעבור אלא אף עצמותי אינם עוברין