רש"י על דברים ד יט

רש"י על דברים • פרק ד >>
ב • ו • ח • ט • י • יד • טז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • לא • לב • לד • לה • לז • לח • מא • מד • מה • מז • 


"ופן תשא עיניך" - להסתכל בדבר ולתת לב לשוב לטעות אחריהם

"אשר חלק וגו' לכל העמים" - (מגילה ח) להאיר להם דבר אחר לאלוהות לא מנען מלטעות אחריהם אלא החליקם בדברי הבליהם לטרדם מן העולם וכן הוא אומר (תהלים לו) כי החליק אליו בעיניו למצוא עונו לשנוא