רש"י על דברים ד


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תספו" - (ספרי שם) כגון חמש פרשיות בתפילין חמשת מינין בלולב וחמש ציציות וכן לא תגרעו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושמרתם" - זו משנה

"ועשיתם" - כמשמעו

"כי הוא חכמתכם ובינתכם וגו'" - בזאת תחשבו חכמים ונבונים לעיני העמים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חקים ומשפטים צדיקם" - הגונים ומקובלים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רק השמר לך וגו' פן תשכח את הדברים" - אז כשלא תשכחו אותם ותעשום על אמתתם תחשבו חכמים ונבונים ואם תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יום אשר עמדת" - מוסב על מקרא שלמעלה ממנו אשר ראו עיניך יום אשר עמדת בחורב אשר ראית את הקולות ואת הלפידים

"ילמדון" - ילפון לעצמם

"ילמדון" - יאלפון לאחרים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתי צוה ה' בעת ההוא ללמד אתכם" - תורה שבעל פה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סמל" - צורה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופן תשא עיניך" - להסתכל בדבר ולתת לב לשוב לטעות אחריהם "אשר חלק וגו' לכל העמים" - (מגילה ח) להאיר להם דבר אחר לאלוהות לא מנען מלטעות אחריהם אלא החליקם בדברי הבליהם לטרדם מן העולם וכן הוא אומר (תהלים לו) כי החליק אליו בעיניו למצוא עונו לשנוא

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכור" - הוא כלי שמזקקי' בו את הזהב

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התאנף" - נתמלא רוגז "על דבריכם" - על אודותיכם על עסקיכם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אנכי מת וגו' אינני עובר" - מאחר שמת מהיכן יעבור אלא אף עצמותי אינם עוברין

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תמונת כל" - תמונת כל דבר "אשר צוך ה'" - אשר צוך שלא לעשות

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל קנא" - מקנא לנקום אנפרדמנ"ט בלע"ז (אייפער) מתחרה על רוגזו להפרע מעכו"ם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונושנתם" - (סנהדרין לה) רמז להם שיגלו ממנה לסוף ח' מאות וחמשים ושתים שנה כמנין ונושנתם והוא הקדים והגלם לסוף ח' מאות וחמשים והקדים שתי שנים לונושנתם כדי שלא יתקיים בהם כי אבד תאבדון וזהו שנא' (דניאל ט) וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה' אלהינו צדקה עשה עמנו שמהר להביאה שתי שנים לפני זמנה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"העידותי בכם" - הנני מזמינם להיות עדים שהתריתי בכם

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועבדתם שם אלהים" - כתרגומו משאתם עובדים לעובדיהם כאלו אתם עובדים להם

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא ירפך" - מלהחזיק בך בידיו ולשון לא ירפך לשון לא יפעיל הוא לא יתן לך רפיון לא יפריש אותך מאצלו וכן אחזתיו ולא ארפנו (שיר ג) שלא ננקד ארפנו כל לשון רפיון מוסב על לשון מפעיל ומתפעל כמו (מלכים ב ד) הרפה לה תן לה רפיון (דברים ט) הרף ממני התרפה ממני

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לימים ראשונים" - על ימים ראשונים

"ולמקצה השמים" - וגם שאל לכל הברואים אשר מקצה אל קצה זהו פשוטו (חגייגה יא) ומדרשו מלמד על קומתו של אדם שהיתה מן הארץ עד השמים והוא השיעור עצמו אשר מקצה אל קצה

"הנהיה כדבר הגדול הזה" - ומהו הדבר הגדול השמע עם וגו'

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנסה אלהים" - הכי עשה נסים שום אלוה לבא לקחת לו גוי וגו' כל ההי"ן הללו תמיהות הן לכך נקודות הן בחט"ף פת"ח הנהיה הנשמע הנסה השמע

"במסות" - ע"י נסיונות הודיעם גבורותיו כגון (שמות ח) התפאר עלי אם אוכל לעשות כן הרי זה נסיון

"באותות" - בסימנין להאמין שהוא שלוחו של מקום כגון (שם ד) מה זה בידך

"ובמופתים" - הם נפלאות שהביא עליהם מכות מופלאות

"ובמלחמה" - בים שנאמר (שם יד) כי ה' נלחם להם

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הראת" - כתרגומו אתחזיתא כשנתן הקב"ה את התורה פתח להם שבעה רקיעים וכשם שקרע את העליונים כך קרע את התחתונים וראו שהוא יחידי לכך נא' אתה הראת לדעת

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותחת כי אהב" - וכל זה תחת אשר אהב "ויוצאך בפניו" - כאדם המנהיג בנו לפניו שנא' (שם יד) ויסע מלאך האלהים ההולך וגו' וילך מאחריהם דבר אחר ויוציאך בפניו בפני אבותיו כמו שנא' (תהלים עח) נגד אבותם עשה פלא ואל תתמה על שהזכירם בל' יחיד שהרי כתבם בלשון יחיד ויבחר בזרעו אחריו

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ממך מפניך" - סרסהו ודרשהו להוריש מפניך גוים גדולים ועצומים ממך "כיום הזה" - כאשר אתה רואה היום

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אז יבדיל" - נתן לב להיות חרד לדבר שיבדילם (מכות ט) ואע"פ שאינן קולטות עד שיבדלו אותן שבארץ כנען אמר משה מצוה שאפשר לקיימה אקיימנה

"בעבר הירדן מזרחה שמש" - באותו עבר שבמזרחו של ירדן

"מזרחה שמש" - לפי שהוא דבוק נקודה רי"ש בחטף מזרח של שמש מקום זריחת השמש

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וזאת התורה" - זו שהוא עתיד לסדר אחר פרשה זו

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה העדות וגו' אשר דבר" - הם הם אשר דבר בצאתם ממצרים חזר ושנאה להם בערבות מואב

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר בעבר הירדן" - שהוא במזרח שהעבר השני היה במערב