רש"י על דברים ד כח

רש"י על דברים • פרק ד
ב • ו • ח • ט • י • יד • טז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • לא • לב • לד • לה • לז • לח • מא • מד • מה • מז • 


"ועבדתם שם אלהים" - כתרגומו משאתם עובדים לעובדיהם כאלו אתם עובדים להם