רש"י על דברים ג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונפן ונעל" - כל צד צפון הוא עלייה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תירא אתו" - ובסיחון לא הוצרך לומר אל תירא אותו אלא מתיירא היה משה שלא תעמוד לו זכות ששמש לאברהם שנ' (בראשית יד) ויבא הפליט והוא עוג

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חבל ארגב" - מתרגמינן בית פלך טרכונא וראיתי תרגום ירושלמי במגילת אסתר קורא פלטין טרכונין למדתי חבל ארגוב הפרכיא היכל מלך כלו' שהמלכות נקראת על שמה וכן את הארגוב דמלכים אצל היכל מלך הרגו פקח בן רמליהו לפקחיה למדתי שכך נקראת שם ההפרכיא

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מערי הפרזי" - פרזות ופתוחות בלא חומה וכן (זכריה ב) פרזות תשב ירושלים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"החרם" - לשון הוה הלוך וכלות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מיד" - מרשות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צידנים יקראו לחרמון וגו'" - ובמקום אחר הוא אומר (דברים ד) ועד הר שיאון הוא חרמון הרי לו ד' שמות למה הוצרכו ליכתב להגיד שבח ארץ ישראל שהיו ארבעה מלכיות מתפארות בכך זו אומרת על שמי יקרא וזו אומרת על שמי יקרא
"שניר" - הוא שלג בלשון אשכנז [שנעע] ובלשון כנען

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מיתר הרפאים" - שהרגו אמרפל וחביריו בעשתרות קרנים והוא פלט מן המלחמה כשנאמר (בראשית יד) ויבא הפליט זהו עוג "באמת איש" - באמת עוג

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא" - האמורה למעלה מנחל ארנון ועד הר חרמון


"מערער אשר על נחל ארנון" - אינו מחובר לראשו של מקרא אלא לסופו על נתתי לראובני ולגדי אבל לענין ירושה עד הר חרמון היה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ההוא יקרא ארץ רפאים" - היא אותה שנתתי לאברהם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תוך הנחל וגבול" - כל הנחל ועוד מעבר לשפתו כלומר עד ועד בכלל ויותר מכאן

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכנרת" - מעבר הירדן המערבי היה ונחלת בני גד מעבר הירדן המזרחי ונפל בגורלם רוחב הירדן כנגדם ועוד מעבר לשפתו עד כנרת וז"ש והירדן וגבול הירדן ומעבר לו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואצו אתכם" - לבני ראובן וגד היה מדבר "לפני אחיכם" - הם היו הולכים לפני ישראל למלחמה לפי שהיו גבורים ואויבים נופלים לפניהם שנאמר (דברים לג) וטרף זרוע אף קדקד חסלת פרשת אלה הדברים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתחנן" - אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חנם אף ע"פ שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חנם לפי שאמר לו (שמות לג) וחנותי את אשר אחון אמר לו בלשון ואתחנן ד"א זה אחד מעשרה לשונות שנקראת תפלה כדאיתא בספרי

"בעת ההיא" - לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג דמיתי שמא הותר הנדר (ספרי)

"לאמר" - זה אחד מג' מקומות שאמר משה לפני המקום איני מניחך עד שתודיעני אם תעשה שאלתי אם לאו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' אלהים" - רחום בדין

"אתה החלות להראות את עבדך" - (שם) פתח להיות עומד ומתפלל אע"פ שנגזרה גזירה אמר לו ממך למדתי שאמרת לי (שמות לב) ועתה הניחה לי וכי תופס הייתי בך אלא לפתוח פתח שבי היה תלוי להתפלל עליהם כמו כן הייתי סבור לעשות עכשיו

"את גדלך" - זו מדת טובך וכן הוא או' (במדבר יד) ועתה יגדל נא כח ה'

"ואת ידך" - זו ימינך שהיא פשוטה לכל באי עולם

"החזקה" - שאתה כובש ברחמים את מדת הדין החזקה

"אשר מי אל וגו'" - אינך דומה למלך בשר ודם שיש לו יועצין וסנקתדרין הממחין בידו כשרוצה לעשות חסד ולעבור על מדותיו אתה אין מי ימחה בידך אם תמחול לי ותבטל גזירתך ולפי פשוטו אתה החלות להראות את עבדך מלחמת סיחון ועוג כדכתיב (דברים ב) ראה החלותי תת לפניך הראני מלחמת ל"א מלכים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אעברה נא" - אין נא אלא ל' בקשה

"ההר הטוב הזה י" - זו ירושלים

"והלבנון" - (יומא לט) זה בית המקדש

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתעבר ה'" - (ספרי) נתמלא חמה

"למענכם" - בשבילכם אתם גרמתם לי וכן הוא אומר (תהלים קו) ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם

"רב לך" - (ספרי) שלא יאמרו הרב כמה קשה והתלמיד כמה סרבן ומפציר ד"א רב לך הרבה מזה שמור לך רב טוב הצפון לך

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וראה בעיניך" - בקשת ממני ואראה את הארץ הטובה אני מראה לך את כולה שנא' (דברים לד) ויראהו ה' את כל הארץ

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וצו את יהושוע" - על הטרחות ועל המשאות ועל המריבות

"וחזקהו ואמצהו" - בדבריך שלא ירך לבו לומר כשם שנענש רבי עליהם כך סופי ליענש עליהם מבטיחו אני כי הוא יעבור והוא ינחיל

"כי הוא יעבור" - אם יעבור לפניהם ינחלו ואם לאו לא ינחלו וכן אתה מוצא כששלח מן העם אל העי והוא ישב (יהושע ז) ויכו מהם אנשי העי וגו' וכיון שנפל על פניו אמר לו קום לך קם לך כתיב אתה הוא העומד במקומך ומשלח את בני למלחמה למה זה אתה נופל על פניך לא כך אמרתי למשה רבך אם הוא עובר עוברין ואם לאו אין עוברין

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונשב בגיא וגו'" - (ספרי) ונצמדתם לע"א ואעפ"כ ועתה ישראל שמע אל החוקים והכל מחול לך ואני לא זכיתי לימחל לי