רש"י על דברים ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונפן ונסע המדברה" - אלו לא חטאו היו עוברים דרך הר שעיר ליכנס לארץ מן דרומו לצפונו ובשביל שקלקלו הפכו לצד המדבר שהוא בין ים סוף לדרומו של הר שעיר והלכו אצל דרומו מן המערב למזרח דרך ים סוף דרך יציאתן ממצרים שהוא במקצוע דרומית מערבית משם היו הולכים לצד המזרח "ונסב את הר שעיר" - כל דרומו עד ארץ מואב

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פנו לכם צפנה" - סובו לכם לרוח מזרחית מן הדרום לצפון פניכם לצפון נמצאו הולכין את רוח מזרחית וזהו שנא' (שופטים יא) ויבואו ממזרח שמש לארץ מואב

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונשמרתם מאד" - ומהו השמירה אל תתגרו בם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד מדרך כף רגל" - אפי' מדרך כף רגל כלו' אפי' דריסת הרגל איני מרשה לכם לעבור בארצם שלא ברשות ומ"א עד שיבא יום דריסת כף רגל על הר הזיתים שנא' (זכריה יד) ועמדו רגליו וגו' "ירשה לעשו" - מאברהם עשר עממים נתתי לו שבעה לכם וקיני וקנזי וקדמוני הן עמון ומואב ושעיר אחת מהם לעשו והב' לבני לוט בשכר שהלך אתו למצרים ושתק על מה שהיו אומרים על אשתו אחותי היא עשאו כבנו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תכרו" - ל' מקח וכן (בראשית נ) אשר כריתי לי שכן בכרכי הים קורין למכירה כירה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי ה' אלהיך ברכך" - לפיכך לא תכפו (ס"א תכפרו) את טובתו להראות כאלו אתם עניים אלא הראו עצמכם עשירים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונפן ונעבור" - לצד צפון הפכנו פנים להלוך רוח מזרחית

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואל תתגר וגו'" - לא אסר להם על מואב אלא מלחמה אבל מיראים היו אותם ונראים להם כשהם מזויינים לפיכך כתיב (במדבר כב) ויגר מואב מפני העם שהיו שוללים ובוזזים אותם אבל בבני עמון נאמר ואל תתגר בם שום גרוי בשכר צניעות אמם שלא פרסמה על אביה כמו שעשתה הבכירה שקראה שם בנה מואב "ער" - שם המדינה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האמים לפנים וגו'" - אתה סבור שזו ארץ רפאים שנתתי לו לאברהם לפי שהאמים שהם רפאים ישבו בה לפנים אבל לא זו היא כי אותם רפאים הורשתי מפני בני לוט והושבתים תחתם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רפאים יחשבו וגו'" - רפאים היו נחשבים אותם אמים כענקים הנקראים רפאים ע"ש שכל הרואה אותם ידיו מתרפות "אמים" - ע"ש שאימתם מוטלת על הבריות וכן ובשעיר ישבו החורים ונתתים לבני עשו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יירשום" - ל' הווה כלומר נתתי בהם כח שהיו מורישים אותם והולכים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היתה בם" - למהר ולהומם בתוך מ' שנה שלא יגרמו לבניהם עוד להתעכב במדבר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידבר ה' אלי וגו'" - אבל משלוח המרגלים עד כאן לא נאמר בפ' (זו) וידבר אלא ויאמר ללמדך שכל ל"ח שנה שהיו ישראל נזופים לא נתייחד עמו הדבור בל' חבה פנים אל פנים וישוב הדעת ללמדך שאין השכינה שורה על הנביאים אלא בשביל ישראל


"אנשי המלחמה" - מבן כ' שנה היוצאים בצבא

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אתה עובר היום את גבול מואב וגו' וקרבת מול בני עמון וגו'" - מכאן שארץ עמון לצד צפון

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארץ רפאים תחשב" - ארץ רפאים נחשבת אף היא לפי שהרפאים ישבו בה לפנים אבל לא זו היא שנתתי לאברהם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והעוים היושבים בחצרים וגו'" - (חולין ס) עוים מפלשתים הם שעמהם הם נחשבים בספר יהושוע שנאמר (יהושע יג) חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי והאשקלוני והגתי והעקרוני והעוים ומפני השבועה שנשבע אברהם לאבימלך לא יכלו ישראל להוציא ארצם מידם והבאתי עליהם כפתורים והשמידום וישבו תחתם ועכשיו אתם מותרים לקחתה מידם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחת כל השמים" - (תענית כ וע"ז כה) למד שעמדה חמה למשה ביום מלחמת עוג (ס"א סיחון) ונודע הדבר תחת כל השמים

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ממדבר קדמות" - אע"פ שלא צוני המקום לקרא לסיחון לשלום למדתי ממדבר סיני מן התורה שקדמה לעולם כשבא הקב"ה ליתנה לישראל חזר אותה על עשו וישמעאל וגלוי לפניו שלא יקבלוה ואעפ"כ פתח להם בשלום אף אני קדמתי את סיחון בדברי שלום ד"א ממדבר קדמות ממך למדתי שקדמת לעולם יכול היית לשלוח ברק א' ולשרוף את המצריים אלא שלחתני מן המדבר אל פרעה לאמר שלח את עמי במתון

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאשר עשו לי בני עשו" - לא לענין לעבור את ארצם אלא לענין מכר אוכל ומים "עד אשר אעבור את הירדן" - מוסב על אעברה בארצך

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"החלותי תת לפניך" - כפה שר של אמוריים של מעלה תחת רגליו של משה והדריכו על צוארו

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויצא סיחן" - לא שלח בשביל עוג לעזור לו ללמדך שלא היו צריכים זה לזה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת בניו" - בנו כתיב שהיה לו בן גבור כמותו

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתם" - אנשים בביזת סיחון נאמר בזזנו לנו ל' ביזה שהיתה חביבה עליהם ובוזזים איש לו וכשבאו לביזת עוג כבר היו שבעים ומלאים והיתה בזויה בעיניהם ומקרעין ומשליכין בהמה ובגדים ולא נטלו כי אם כסף וזהב לכך נאמר בזונו לנו לשון בזיון כך נדרש בספרי בפרשת (במדבר כה) וישב ישראל בשטים

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל יד נחל יבק" - כל אצל נחל יבק

"וכל אשר צוה ה' אלהינו" - שלא לכבוש הנחנו